Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит

9
(ирҿыцуп 10:24 31.03.2021)
Аԥсны АҶА аҿы иазгәарҭоит аԥсабаратә мцакрақәа мзызс ирымоу ауаҩытәыҩсатә фактор ауп ҳәа.

АҞӘА, хәажәкыра 31 - Sputnik. 11 гектар зҵазкуаз аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит Кындыӷ, Баслахә ақыҭақәа рҿы ҳәа аарыцҳауеит Аԥсны АҶА аҟынтәи.

  • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
    © Foto / МЧС РА
  • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
    © Foto / МЧС РА
  • Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит
    © Foto / МЧС РА
1 / 3
© Foto / МЧС РА
Очамчыра араион ақыҭақәа рҿы аԥсабаратә мцакрақәа дырцәеит

Ибылуаз аҳаскьынҩоуп. Аԥсны АҶА аҿы иазгәарҭоит аԥсабаратә мцакрақәа мзызс ирымоу ауаҩытәыҩсатә фактор ауп ҳәа.

Амца арцәара иалахәын амцарцәаратә ҟәшақәа ҩба, аиқәырхаратә ҟәшақәа акы.

Анхарҭатә сектор шәарҭа амамызт.

9

Аԥсны акоронавирус 145-ҩык ишрылаз аадырԥшит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

7
(ирҿыцуп 23:42 23.07.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 20925-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 16750-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 285-ҩык.

АҞӘА, ԥхынгәы 23 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 550-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 145-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит, абри атәы аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәшәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 192-ҩык, рҭагылазаашьа бааԥсуп 63-ҩык, ибжьаратәуп - 54-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәшәтәырҭаҿы ирхәшәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 41-ы пациент, урҭ рахьтә 17-ҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәшәтәуеит 23-ҩык, рҭагылазаашьа уадаҩуп- ааҩык. Гагратәи ахәшәтәырҭаҿы - 45-ҩык, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Тҟәарчалтәи ахәшәтәырҭаҿы - 15-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

7
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Чамагәуа Ҳабҩы азы: еизааигәаны аҭыԥԥшаӡарақәа рацәоуп

10
(ирҿыцуп 20:27 23.07.2021)
Аҷандара ақыҭан инхо Ҳабҩыҟа аԥсшьаҩцәа мҩаԥызго Адгәыр Чамагәуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит уаҟа ауаа рыԥсшьаразы аҭыԥқәа зеиԥшроу, иахьа ауаа зҭаауа аҭыԥԥшӡарақәа ртәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Чамагәуа Ҳабҩы аҭыԥԥшӡарақәа ртәы

"Ара даара аҭыԥ ԥшӡақәа рацәоуп, еизааигәоуп, хара ацара аҭахӡам. Ганкахьала ибзиазар ҟалап уамак иахьырзымдыруа, ауаа рацәа ахьымаауа, аԥсшьаразы иаҳа иманшәалоуп. Уи нас аамҭала акәзар акәхап, ҳаԥхьаҟа иаҳа ирацәахозаап ауаа, аха уи уазыҟаҵазар ауп. Ари Риҵаҟа ушцо еиԥш амҩақәа ус иманшәаланы иҟам", - иҳәеит Чамагәуа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

10