Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа

8
(ирҿыцуп 10:14 06.04.2021)
Аԥснытәи архитекторцәа русумҭақәа рцәыргақәҵа мҩаԥысуеит апроект "Акультуратә мҩеихысырҭа" аҳәаақәа ирҭагӡаны. Ацәыргақәҵахь инагоуп 25 проект.

АҞӘА, мшаԥы 6– Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Ацәыргақәҵа "Ақалақь архитектура. Апроектқәа. Аидеиақәа. Аԥеиԥшқәа" аартра мҩаԥысит Ацәыргақәҵатә зал хадаҿы.

Ацәыргақәҵахь инаган иҟоу аҭоурыхтә обиектқәа, ақалақьтә ргыларақәа, абаҟақәа реновациа иазку Аԥсны архитекторцәа русумҭақәа. Ҿыц ари амҩа ианылази аԥышәа змоуи архитекторцәа "рфантазиақәа" ӡырыргеит – идуум адәнытә каҳуажәырҭақәа инадыркны ҳаамҭазтәи аҟазара Амузеи апроект аҟынӡа, аҭауад Чачба иаҳҭынра аиҭашьақәыргылара инаркны Ацҳа ҟаԥшь аҿы зыргылара иаҿу ахәаахәҭратә центр аҟынӡа.

Аландшафттә дизаинер Наала Мирзоиан ацәыргақәҵахь иаалгеит Гагра, апринц Ольденбургски ихьӡ зху апарк арԥшӡара аконцепциа. Лара лажәақәа рыла апроект ахықәкы – апарк Аԥсны аҭаларҭа гәашә алхроуп. Мирзоиан лгәаанагарала апарк аԥсшьарҭа ҭыԥқәа, амаланыҟәамҩа, аныҳәақәа рзы асцена, амҩахәасҭа ҿыцқәа, аӡҭачқәа рыкәша-мыкәша аԥсшьарҭа ҭыԥқәа, амшын аҟәарахьы албаарҭа, алашара рыла еиқәшәазароуп.

"Ихадоу апринцип – иахьазы иҟоу ашәаԥыџьаԥ еиқәырханы ҳаамҭа иақәшәо апарк аиҿкаароуп. Апарк алшамҭақәа рацәоуп. Аидеиа хада – апарк иҭалаз имш зегь уа ахгара игәарԥхароуп", - лҳәоит лара.

 • Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа
  © Sputnik / Томас Тхайцук
 • Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа
  © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 4
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ажәытә қалақьқәеи аидеиа ҿыцқәеи: Аҟәа иаатит архитекторцәа рцәыргақәҵа

Ацәыргақәҵа акураторцәа ируаӡәку Баҭал Кобахьиа иазгәеиҭеит арахь иаагоу апроектқәа ажәытәи аҿатәи реиныршәара шазыԥхьагәарҭо.

"Акультуратә ҭынха иактуалу проблемахеит, избанзар иахьа иуадаҩуп есыҽны зҽеиҭазкуа ақалақь аҿы иара аиқәырхара", - иҳәеит иара.

Аиҿкаара "Ҳара ҳақалақь" алахәыла Инна Барчанԥҳа иазгәалҭеит ацәыргақәҵа ишалшо Аԥсны ақалақьқәа ирымоу алшара аарԥшра.

"Ақалақь – ари ахыбрақәеи амҩадуқәеи рымацара ракәӡам. Ақалақь – ари иаланхо ауааԥсыра роуп. Убри азы акраанагоны иҟоуп шәгәаанагара", -лҳәеит лара аҭааҩцәа рахь лхы нарханы.

Ацәыргақәҵа аартуп мшаԥы 9 рҟынӡа.

8
Студенты на лекции

Аԥсуа-абаза диаспора рхаҭарнакцәа СПААУ хәыда-ԥсада иҭалар ҟалоит

0
(ирҿыцуп 10:17 18.04.2021)
Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресс ацхыраара ҟанаҵоит адиаспора рхаҭарнакцәа Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университет (СПААУ) хәыда-ԥсада иҭаларазы.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Аԥсуа-абаза диаспора рхаҭарнакцәа Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университет хәыда-ԥсада иҭалар ҟалоит. Абри атәы аанацҳауеит аконгресс асаит.

Ари аҩыза алшара ҟалеит Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси ауниверситети абҵарамза, 2020 шықәсазы ирыбжьарҵаз аиқәшаҳаҭра иабзоураны.

Иазгәаҭоуп, аҵараиурҭа иҭаларц зҭаху рзы ашәҟәқәа рыдкылара шхацыркыз хәажәкыра 1 инаркны. Абиуџьет ҭыԥқәа рахь иҭало рышәҟәқәа аларҵароуп ԥхынгәы 20-нӡа, латәарадатәи аҟәшахьы – нанҳәа 11-нӡа, амагистратурахь – нанҳәа 6-нӡа.

Арзаҳал азы абитуриентцәа абарҭ ашәҟәқәа еиқәыршәаны ирымазароуп: атәылауаҩшәҟәы ахкьыԥхьаа, аттестат (ахкьыԥхьаа ма аоригинал), 3×4 см иҟоу афотосахьақәа фба, аԥсуа-абаза жәлар дшырхаҭарнаку зыршаҳаҭуа аилыркаа, ма урыстәылатәи атәылауаҩра. Ашәҟәқәа рынашьҭра ауеит  ауниверситет асаит ахь.

Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университет адкыларатә комиссиа аиҳабы Елена Богатова лажәақәа рыла, аԥышәарақәа мҩаԥгахоит ҩ-форматк рыла: адистанциатә ма хаҭала.

Санкт-Петербургтәи аҳәынҭқарратә абнанхамҩатә университети Адунеизегьтәи аԥсуа-абаза конгресси ауниверситети аиқәшаҳаҭра рыбжьарҵеит абҵарамзазы. 

СПААУ иҭаларц зҭаху Аԥснытәи, Ҭырқәтәылатәи абитуреинтцәа инарҭбаау аинформациазы иадҵаалар рылшоит Санкт-Петербург иҟоу АААК аофис, абри аелектронтә ҭыӡҭыԥ ала: info.spb@abaza.org, ма абри аҭел +7 812 514 88 55 ала.

0

Џьопуа аҭоурых –культуратә баҟақәа ааха рызҭаз рзы: ҳақәгәыӷуеит рыхдырра аҽаԥсахып ҳәа

9
(ирҿыцуп 09:34 18.04.2021)
Абаҟақәеи аҭоурыхтә ҭыԥқәеи реиқәырхара Жәларбжьаратәи амш азгәарҭоит мшаԥы 18 рзы. Ари азҵаара ҳтәылаҿы актуалра ахьынӡамоу атәы далацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Џьопуа Аԥсны аҭоурых –культуратә ҭынха ахьчара иазкны

Аҭоурыхтә баҟақәа Иаку аҭоурых-культуратә ҭынха аобиектқәа рсиа Аԥсны ирыдыркылеит 2015 шықәса ԥхынҷкәынмзазы. Уи аамҭазы уи ианылеит 1535 обиект. Ашьҭахь еиҿкааз аинветаризациа апрограммала даҽа 700 обиект алԥшаан. Хадаратәла урҭ архитектуратә баҟақәа ракәын. Дара аҳәынҭқарра иахьчоит азакәан инақәыршәаны, ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны акультура аминистрра аҭоурых-культуратә ҭынха ахьчаразы адепартамент аспециалист Инал Џьопуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9