Аҟәа аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь ԥшьыџьара алхрақәа шьақәымгылаӡеит

32
(ирҿыцуп 21:50 11.04.2021)
Аԥсны аҭыԥантәи ахаланапхгараҭарахь алхрақәа шьақәгылеит ҳәа иԥхьаӡоуп урҭ рҟны 25% иреиҳаны ауаа рыбжьы арҭазар.

АҞӘА, мшаԥы 11 - Sputnik. Аҟәатәи алхратә комиссиа адырра ҟанаҵеит аҳҭнықалақь аҿы 19 алхратә ҭыԥ хадақәа рахьтә ԥшьба рҿы алхрақәа шьақәымгылаӡеит ҳәа. Зынӡа рхы аладырхәит 29,97% алхыҩцәа. 39,5 нызқьҩык алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 11 934-ҩык.

Алхратә комиссиақәа рхантәаҩцәа алхыҩцәа рааишьазы алкаақәа ҟарҵеит асааҭ 20:00 рзы алхырҭатә ҭыԥқәа анадыркыз ашьҭахь. Дара абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит.

Гал араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит алхратә ҭыԥ хадақәа зегьы рҟны. Уажәазы абжьқәа рыԥхьаӡарахь ииасхьеит, зеиԥшла ауаа рааишьа иартәеит 58%. Алхратә комиссиа ахантәаҩы Игор Амҷба иажәақәа рыла, аԥсуа тәылауаҩшәҟәы змоу 859 алхыҩцәа рахьтә рыбжьы арҭеит 506-ҩык.

Гәылрыԥшь араион аҿгьы алхратә ҭыԥқәа зегь рҟны алхрақәа шьақәгылеит. Бжьаратәла 32,8% ыҟоуп. Зыбжьы азҭаз рхыԥхьаӡара - ԥшьнызқьҩык раҟара.

Очамчыра араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 42,3%, рыбжьы арҭеит 6432-ҩык алхыҩцәа. Алхрақәа шьақәгылеит алхырҭақәа зегьы рҟны.

Аҟәа араион аҿы асааҭ 18:00 рызтәи аҭагылазаашьала алхрақәа шьақәгылеит 15 ҭыԥ хада рҿы. Рыбжьы арҭеит 2 654-ҩык алхыҩцәа, уи 37% шьақәнаргылоит.

Тҟәарчла араион аҿы ауаа рааишьа иартәеит 39,5%. Абжьыҭара иахьабалак ишьақәгылеит.

"Алхырҭатә ҭыԥқәа адыркит асааҭ 20:00 рзы, абжьқәа рыԥхьаӡара иаҿуп, абжьаратә лҵшәақәа еилкаахоит х-сааҭк рышьҭахь аҟара", - иҳәеит Тҟәарчалтәи алхратә комиссиа ахантәаҩы Витали Чачхалиа.

Гәдоуҭа араион аҿы алхрақәа шьақәгылеит иахьабалак, бжьаратәла ауаа рааишьа 40% артәеит. зынӡа шаҟаҩы рыбжьы арҭаз рхыԥхьаӡара макьана еилкаам, аха уажәазы аиааира згаз жәаҩык раҟара рыхьӡқәа еилыркаахьеит.

Гагра араион аҿы ауаа рааишьа макьана еилкаам.

Алхрақәа рофициалтә лҵшәқәа еилкаахоит ашәахьа, мшаԥы 12 рзы.

32

COVID-19 злаз даҽа пациенткак лыԥсҭазаара далҵит Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы

14
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15006-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 14025-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 226-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 176-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 22-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы лаҵара 14 рзы лыԥсҭазаара далҵит 1939 шықәса рзы ииз акоронавирус злаз апациентка.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 41-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 28-ҩык, ибжьаратәуп - 12-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 31-ҩык апациентцәа, рҭагылазаашьа бааԥсуп хәҩык. Очамчыра ирхәышәтәуеит 16-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 17-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ԥшьҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

14
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Едуард Быҭәба Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа даҭааны аусушьа гәеиҭеит

8
(ирҿыцуп 19:59 15.05.2021)
Едуард Быҭәба Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрс дҟаҵан аҩаша лаҵара 11 рзы Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иусԥҟа инақәыршәаны.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Аԥсны агәабзиарахьчара аминистр Едуард Быҭәба Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хада даҭааит ахәаша лаҵара 14 рзы ҳәа аҳәоит Аԥсуа телехәаԥшра адырраҭара.

Иара игәеиҭеит ахәышәтәырҭа ашҭаҿы игылоу акоронавирус азы анализқәа ахьрыдыркыло аҭыԥ, адкыларҭа, апалатақәа. Ахәышәтәырҭа аусзуҩцәа аминистр изеиҭарҳәеит акоронавирустә инфекциа злоу апациентцәа, убарҭ рхыԥхьаӡараҿы COVID-19 адиагноз ззықәыргылоу зцәазтәым аҳәсагьы, рыхәышәтәра шеиҿкаау.

Быҭәба иара убас игәеиҭеит аҵәыҵәри анашьҭразы еиқәыршәоу астанциа, уантәи ауп аковид-госпиталь апалатақәа рахь аҵәыҵәри зланеиуа. Игәеиҭеит аҳауеиҭарсра асистема шыҟам, уи азҵаара шыӡбатәугьы азгәеиҭеит.

Иҷыдоу ахыхьчага маҭәа ишәҵаны аминистр "азона ҟаԥшь" ахь днеит, хаҭала апациентцәа рҭагылазаашьа ибарц, драцәажәарц азы. Иара дразҵаауан иаҭаху зегьы рымоу ирымаму, иаарласны ргәабзиара шьақәгыларц рзеиӷьеишьеит.

"Анцәа иҳәааит иаарласны шәгәы бзиахо, уи ауп зегь реиҳа ихадоу. Шәҭаацәа рахь ԥшӡала шәхынҳәааит. Ҳара, ҳколлегацәа, аҳақьымцәа, ҳашәзыӡырҩлоит, ишәҭаху аҿы ҳшәывагылоит", - иҳәеит аминистр.

Аԥсуа телехәаԥшра анҵамҭаҿы иара убас иарбоуп Едуард Быҭәба амедицинатә усзуҩцәа рџьабаазы иҭабуп ҳәа шреиҳәаз, агоспитальгьы лассы-лассы даҭаалоит ҳәа ажәа шриҭаз, аҳақьымцәеи ахәышәтәырҭа анапхгареи иареи аусутә еиԥыларақәа мҩаԥаагалоит ҳәа шиҳәаз.

Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Ҳаџьараҭ Шамба лаҵара 14 рзы иҟаиҵаз адыррала, аковид-госпиталь аҿы ишьҭоуп акоронавирустә инфекциа злоу апациентцәа 38-ҩык, урҭ рахьтә 16-ҩык рҭагылазаашьа бааԥсуп. Иара убас ара ареабилитациа иахысуеит COVID-19 иаиааихьоу 11-ҩык апациентцәа.

Аԥсуа телехәаԥшра аматериал аҿы иара убас иазгәаҭоуп агәабзиарахьчара аминистр атәыла амедусҳәарҭақәа зегьы дырҭааны рҭагылазаашьа гәеиҭарц игәы ишҭоу.

Аԥсны Аҳәынҭқарра ахада иусԥҟа инақәыршәаны Едуард Быҭәба Аԥсны агәабзиарахьчара аминистрс дҟаҵан аҩаша лаҵара 11 рзы. Иара диԥсахит зхатәгәаԥахарала змаҵура аанзыжьыз Ҭамаз Ҵахнакьиа.

8
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау