Георги Воуба Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада иҳаҭыԥуаҩ имаҵура дамхуп

32
(ирҿыцуп 20:10 23.04.2021)
Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада ихаҭыԥуаҩ Георги Воуба мшаԥы 13 рзы аҩнытә рбаандаҩраҟынтә ихы дақәиҭтәуп.

АҞӘА, мшаԥы 23 - Sputnik. Апрокуратура хада азыҳәала, Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбарала Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада ихаҭыԥуаҩ Георги Воуба имаҵура дамхуп. Абри атәы аанацҳауеит аӡбарҭа асаит.

Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Апполон Гәыргәлиеи ихаҭыԥуаҩ Георги Воубеи рганахьала аусҭҵаара хацыркын 2021 шықәса жәабран 9 рзы рнапынҵамчрақәа ирхыҳәҳәаны рхы иадырхәеит ҳәа.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, Георги Воуба харас идырҵоит атәым мазара рацәаны иӷьычит, имаҵуратә уалԥшьақәа инархыҳәҳәаны ихы иаирхәеит, аԥхасҭа бааԥс ҟаиҵеит ҳәа.

Аусҭҵаара адыррақәа рыла, Воуба ахәышәтәырҭа аҳақьым хада Апполон Гәыргәлиа дыргәыбзыӷны ацәгьа иируит имаҵзуратә зинмчра ихы иархәаны ахәышәтәырҭа амазара даҵаӷьычырц.

Аус далахәны дшьоуп Ареспубликатә хәышәтәырҭа уаанӡатәи аусзуҩ Аслан Цкәуа. Иаргьы аҩнытә баандаҩраҟынтә ихы дақәиҭтәуп.

32

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла даҽа 52-ҩык акоронавирус рыдырбалеит Аԥсны

4
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14795-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13780-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 7 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 334-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 52-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 45-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 20-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 13-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 21-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хәҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа рзы: ақыҭақәа зегьы рзы ныҳәа дууп

9
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо, насгьы иалахәхо акомандақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҽырыҩраҿы аӡбаҩ хада имаӡаныҟәгаҩ Џьума Габуниа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа ирызкны

"Маи 8-9 Гәдоуҭа араион ф-қыҭак злахәу аныҳәа дуӡӡа амҩаԥгара ҳазыхиоуп, ашҭа маншәлоуп, аҽқәа уахь инаргаран иҟаз зегьы иахьа инагоуп. Аҽқәа рҭыԥ дара ақыҭақәа рхала, рџьабаала иҟарҵеит. Араион аҟынтә ф-командак 50-50 нызқь мааҭ рыҭоуп, ацхыраара ҳасабала. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны ас еиԥш аҽырхәмаррақәа ирылахәу. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны иҽыжәлазгьы, ус ҳара ҳҿы дыҟоуп 9 класск рҿы итәоу аҽыуаҩ қәыԥш. Ари аныҳәа ҳажәлар еиднакылоит, аԥсуа жәынгьы-ҿангьы ирымаз аспорт аихьӡарақәа аазырԥшуаз, аԥсҭазаара дуӡӡа ԥхьаҟа изгоз ажәларқәа ҳреиуоуп ҳара. Иҟан аамҭақәа 10 командак рҟынӡа ианыҟаз. Аԥсуа ҽыбӷаҟазаратә хәмаррақәа раԥхьа имҩаԥган Абгархықә, нас Аҷандара, Аацы, абарҭ ақыҭақәа зегьы рзы ари амш азы аныҳәа дуӡӡа ҟарҵон, иара усгьы иҟоуп иахьагьы", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габуниа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9