Аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы аҭаҭын аалыҵ аконтрабанда аԥырҟәҟәаан

9
(ирҿыцуп 10:36 24.04.2021)
Асигареҭ аконтрабанда аԥырҟәҟәааразы аоперативтә усурақәа еицымҩаԥыргеит Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аҳәаахьчаратә Усбарҭа аусзуҩцәеи Урыстәыла АШәМ аусзуҩцәеи.

АҞӘА, мшаԥы 23 – Sputnik. Аидарамҩангага машьынаҿ иҵәахыз 28 000 пачка асигареҭ аконтрабанда еиԥдырҟьеит Урыстәыла Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аҳәаахьчаратә Усбарҭа аусзуҩцәа аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура.

Аидарамҩангага машьына, 42 шықәса зхыҵуа Аԥсны атәылауаҩ зыԥсҟы икыз аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" аҿы агәаҭаразы иаанкылан. Амашьына арныҟәцаҩ иҳәеит Урыстәылаҟа дышцо афатә аалыҵ атауар аагаразы. Аха атранспорт хархәага агәаҭараан амобилтә инспекциа-гәаҭагатә комплекс иаанарԥшит амашьына иаҟазшьам аҭыԥ ҭацәқәа рыҟазаара.

Ишьақәыргылан амашьына акузов аметалл иалху апластинақәа рыла иҭаӡахны ишыҟаз. Урҭ анамырх аҳазалхыҩцәа иаадырԥшит аҭыԥ маӡақәа - Business Class, "Тройка", Burn уҳәа асигареҭ маркақәа ахьыҵәахыз. Атауар абжа аԥснытәи акцизтә маркақәа рыман.

Аконтрабандатә аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Закәаншьаҭада аҭаҭын аалыҵ амҩангараз апроцессуалтә уснагӡатәқәа хацыркуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла даҽа 52-ҩык акоронавирус рыдырбалеит Аԥсны

4
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14795-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13780-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 7 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 334-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 52-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 45-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 20-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 13-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 21-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хәҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа рзы: ақыҭақәа зегьы рзы ныҳәа дууп

9
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо, насгьы иалахәхо акомандақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҽырыҩраҿы аӡбаҩ хада имаӡаныҟәгаҩ Џьума Габуниа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа ирызкны

"Маи 8-9 Гәдоуҭа араион ф-қыҭак злахәу аныҳәа дуӡӡа амҩаԥгара ҳазыхиоуп, ашҭа маншәлоуп, аҽқәа уахь инаргаран иҟаз зегьы иахьа инагоуп. Аҽқәа рҭыԥ дара ақыҭақәа рхала, рџьабаала иҟарҵеит. Араион аҟынтә ф-командак 50-50 нызқь мааҭ рыҭоуп, ацхыраара ҳасабала. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны ас еиԥш аҽырхәмаррақәа ирылахәу. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны иҽыжәлазгьы, ус ҳара ҳҿы дыҟоуп 9 класск рҿы итәоу аҽыуаҩ қәыԥш. Ари аныҳәа ҳажәлар еиднакылоит, аԥсуа жәынгьы-ҿангьы ирымаз аспорт аихьӡарақәа аазырԥшуаз, аԥсҭазаара дуӡӡа ԥхьаҟа изгоз ажәларқәа ҳреиуоуп ҳара. Иҟан аамҭақәа 10 командак рҟынӡа ианыҟаз. Аԥсуа ҽыбӷаҟазаратә хәмаррақәа раԥхьа имҩаԥган Абгархықә, нас Аҷандара, Аацы, абарҭ ақыҭақәа зегьы рзы ари амш азы аныҳәа дуӡӡа ҟарҵон, иара усгьы иҟоуп иахьагьы", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габуниа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9