Аусҭҵаара хацыркуп Аҟәа ахадара аусзуҩ лганахьала

20
Аԥсны Апрокуратура хада азакәанԥҵара анагӡаразы аусбарҭа имҩаԥнагаз агәаҭарала ишьақәыргылан аҳәынҭқарратә ԥара ахатәтәра шымҩаԥгаз.

АҞӘА, мшаԥы 28 – Sputnik. Аҟәа ақалақь апрокуратура ашьаус №321/810 хацнаркит Аҟәа ақалақь ахадара аҵара Аусбарҭа аҳасабеилыргаҩ хада Џьалита Ҷаниаԥҳа аҳәынҭқарратә ԥара лытәтәра ашьаҭала. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Џьалита Ҷаниаԥҳа 2017 шықәса ажьырныҳәа 23 инаркны 2019 шықәса лаҵара 17 рҟынӡа, Аҟәа ақалақь ахадара аҵара Аусбарҭа аҳасабеилыргаҩ хадас даныҟаз ауалафахәы ахыԥхьаӡаларазы аҳасабеилыргаратә ҳасаббараан уаанӡа зусура аанзыжьхьаз аусзуҩцәа адыррақәа реестр аҿы иалырбон.

Иара убасгьы Ҷаниаԥҳа закәаншьаҭада аусзуҩцәа рԥаратә хсаалагақәа рахь аԥарацҵа ииалгон.

Анаҩс, ауалафахәытә хсаалагақәа рдыррақәа лыманы иацҵаз аԥара ахылхуан. Абас ала абри аамҭа иалагӡаны 1 436 014,32 мааҭ лтәылтәит.

Уажәазы имҩаԥысуеит аусҭҵааратәии апроцессуалтәии уснагӡатәқәа.

20

Жәлар рдоуҳа: аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи ирыхҳәаау жәлар разгәаҭарақәа

1
(ирҿыцуп 14:22 12.05.2021)
Аԥсаатәи аԥстәқәеи ирызку аԥсуа жәлар разгәаҭақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҟны дазааҭгылеит Аԥсуаҭҵааратә институт афольклортә лабораториа аусзуҩ Сусанна Ҭаниаԥҳа.
Жәлар рдоуҳа: аԥсаатәқәеи аԥстәқәеи ирыхҳәаау аԥсуаа разгәаҭақәа

Шәазыӡырҩла арубрика "Жәлар рдоуҳа" арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны есхаша.

Атекст шәаԥхьар ҟалоит абра>> Ажәҵыс ахьнеиуа амшра иатәуп: аԥстәқәеи аԥсаатәқәеи ирыхҳәаау жәлар разгәаҭарақәа

 

1

Урыстәылатәи адукат Ахра Аҩӡба изинқәа ихьчалоит

2
(ирҿыцуп 14:12 12.05.2021)
Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭаҿы лаҵара 12 рзы иаатит Ахра Аҩӡбеи дзыхьчоз ԥшьҩыки рганахь ала аӡбаҩцәа реилатәара.

АҞӘА, лаҵара 12 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭа аӡбаҩ Игор Агәмаа Ахра Аҩӡба иҳәарала аус аҽа хьчаҩык иадгалара дақәшаҳаҭхеит.

Уаанӡа Ахра Аҩӡба иус ахәаԥшра урыстәылатәи адукат Сергеи Белиак иалахәхаразы азыҳәа ҟаиҵеит. Аӡбамҭа адкыларазы аӡбаҩцәа аилацәажәаратә уадахь инеиит.

Уаанӡа Ахра Аҩӡба иинтересқәа лыхьчон адукат Инга Габилаиаԥҳа.

Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭаҿы Ахра Аҩӡбеи иара идгылаҩцәеи рус азы аилатәара хацдыркит. Дара ахара рыдҵоуп абџьари аџьаԥҳани закәаншьаҭа рымамкәа раахәара, рыҵәахра, рымҩангара, рныҟәгара ахьымҩаԥигоз азы.

Ари аҩыза аумҭазы ахәҭаҷ иазыԥхьагәанаҭоит ҩышықәса инаркны фышықәсанӡа ҭакрала ахыгара.

2
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау