Ахра Аҩӡба идгылаҩцәа Аԥсны ААРи АШәМеи рҵакырақәа аанрыжьит

25
Лаҵара 4 асааҭ 23.00 рзы еизаз Ахра Аҩӡба иуацәеи иҭынхацәеи, уаанӡа Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахыбра аҿаԥхьа игылаз, ииасит Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аганахь.

АҞӘА, лаҵара 5 - Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Ахра Аҩӡба идгылаҩцәа уаанӡа иахьгылаз Аԥсны ААРи Аԥсны АШәМеи рҵакырақәа аанрыжьит. Ашьыжь асааҭ 7.30 рзы ара аӡәгьы дыҟамызт.

Аԥсны АШәМ аушьҭырҭатә ҭыԥ аҷаԥшьаҩ Sputnik акорреспондент илеиҳәеит лаҵара 5 ашьыжь, асааҭ ԥшьба рзы ажәла ахаҭарнакцәеи иҩызцәеи шеимпыз, дара рахь уаҳа азинмчрақәа рнапхгаҩцәа ҳәа уаҩ дшымнеиз.

Ахра Аҩӡба иуацәеи иҭынхацәеи, уаанӡа Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахыбра аҿаԥхьа акциа хацдыркит лаҵара 4 рзы.

Ахра Аҩӡба иуацәеи иҭынхацәеи аҳәамҭа ҟарҵон Ахра иоушьҭра ишазыԥшу, Аҟәатәи ақалақьтә ӡбарҭа аӡбрала иара иаанкылара лаҵара 5 асааҭ 00:00 азы ишынҵәо, иара убасгьы аҭаҳцәа адҵа ҟарҵоит иҭаку дырбаразы, иацәажәара азин рырҭарц.

Ахра Аҩӡба иԥшәмаԥҳәыс Иулиа Аҩӡыԥҳа лажәақәа рыла, Аҩӡаа рхаҭарнакцәа Аԥсны АШәМ ахантәаҩы Роберт Киут иԥыларци Ахра дырбарази амаҵзурахьы инеиит.

Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар Ахра Аҩӡба иуацәеи-иҭынхацәеи рахь днеиит. Иара иҳәеит аус ззынашьҭу Гәылрыԥшьтәи араионтә ӡбарҭа Ахра иаанкылара аҿҳәара ацҵаразы ақәҵара аднакылеит ҳәа.

Аминистр иара убасгьы иҳәеит азинхьчаратә усбарҭақәа аӡбарҭа аӡбамҭа шынарыгӡо, Ахра Аҩӡба доушьҭтәуп ҳәа аӡбамҭа рыдыркылар – ихы дшақәиҭтәхо.

Ахра Аҩӡба даанкылан хәажәкыра 4 рзы. Азинхьчаратә усбарҭақәа русзуҩцәа хәажәкыра 4 рзы Ахра Аҩӡба дахьынхоз аҩнаҟны иаадырԥшит иҵәахыз абџьар, аџьаԥҳаны, ахархәага ҷыдақәа, арадиодырраҭара мҩаԥызго ашьақәгылақәа. Ашьаус хацыркын уаанӡа еиқәшаҳаҭханы абџьари аџьаԥҳани закәаншьаҭа рымамкәа раахәара, рыҵәахра, рымҩангара, рныҟәгара ахьымҩаԥыргоз азы.

25

Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла даҽа 52-ҩык акоронавирус рыдырбалеит Аԥсны

4
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14795-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13780-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 7 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 334-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 52-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 51-ҩык, урҭ рахьтә 45-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 26-ҩык, ибжьаратәуп - 20-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 13-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 21-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хәҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

4
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа рзы: ақыҭақәа зегьы рзы ныҳәа дууп

9
Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы Аиааира 76 шықәса ахыҵра аҳаҭыраз Дәрыԥшь ақыҭан имҩаԥысуеит аҽырыҩрақәа. Урҭ шеиҿкаахо, насгьы иалахәхо акомандақәа ртәы арадио Sputnik аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҽырыҩраҿы аӡбаҩ хада имаӡаныҟәгаҩ Џьума Габуниа.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Габуниа Дәрыԥшь имҩаԥысран иҟоу аҽырыҩрақәа ирызкны

"Маи 8-9 Гәдоуҭа араион ф-қыҭак злахәу аныҳәа дуӡӡа амҩаԥгара ҳазыхиоуп, ашҭа маншәлоуп, аҽқәа уахь инаргаран иҟаз зегьы иахьа инагоуп. Аҽқәа рҭыԥ дара ақыҭақәа рхала, рџьабаала иҟарҵеит. Араион аҟынтә ф-командак 50-50 нызқь мааҭ рыҭоуп, ацхыраара ҳасабала. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны ас еиԥш аҽырхәмаррақәа ирылахәу. Иҟоуп раԥхьаӡа акәны иҽыжәлазгьы, ус ҳара ҳҿы дыҟоуп 9 класск рҿы итәоу аҽыуаҩ қәыԥш. Ари аныҳәа ҳажәлар еиднакылоит, аԥсуа жәынгьы-ҿангьы ирымаз аспорт аихьӡарақәа аазырԥшуаз, аԥсҭазаара дуӡӡа ԥхьаҟа изгоз ажәларқәа ҳреиуоуп ҳара. Иҟан аамҭақәа 10 командак рҟынӡа ианыҟаз. Аԥсуа ҽыбӷаҟазаратә хәмаррақәа раԥхьа имҩаԥган Абгархықә, нас Аҷандара, Аацы, абарҭ ақыҭақәа зегьы рзы ари амш азы аныҳәа дуӡӡа ҟарҵон, иара усгьы иҟоуп иахьагьы", - ҳәа еиҭеиҳәеит Габуниа.

Иаҳа инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы, мамзаргьы аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

9