Мгәыӡырхәатәи ашкол акарантин ашьҭахь иаадыртуеит

12
(ирҿыцуп 09:49 06.05.2021)
Мгәыӡырхәатәи азеиԥшҵараиурҭатә школ мшаԥы 19 рзы иаркын арҵаҩцәеи аҵаҩцәеи акоронавирус ахьрыдбалаз иахҟьаны.

АҞӘА, лаҵара 6 – Sputnik, Бадри Есиава. Мгәыӡырхәатәи ашкол акарантин ашьҭахь иаадыртуеит ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит Гәдоуҭа араион ахадара аҵара аҟәша аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо Светлана Аирԥҳа.

"Ичмазаҩыз ахәыҷқәеи арҵаҩцәеи ртестқәа цқьоуп, аха ҳара ашәарҭара ҳҽацәыхьаҳчарц азы даҽа мчыбжьык ахыԥхьакра рымазарц ҳаӡбеит. Ашкол аҿы аҵаратә процесс иалагоит ахԥатәии аԥшьбатәии аклассқәа рҿы ада. Уа арҵаҩцәа рҭаацәара рҟынтә иҟоуп ичмазаҩу", - лҳәеит лара.

Аҟәша аиҳабы инапынҵақәа назыгӡо лажәақәа рыла, Гәдоуҭа араион аҵаратә усҳәарҭақәа рҟны лаҵара 5 рзтәи адыррақәа рыла акоронавирус рымоуп ааҩык аҵаҩцәеи ҩыџьа арҵаҩцәеи.

Араион ашколқәа зегьы аҵара рҵоит актәи ашкол 6 акласси аҩбатәи ашкол 10 акласси рыда. Иара убасгьы акоронавирус рымоуп афонҿыцтәи ашкол аҵаҩцәа ԥшьҩыки арҵаҩцәа ҩыџьеи, аха ашкол аҿы аҵара апроцесс мҩаԥысуеит.

"Аамҭа аагеит, аҭагылазаашьа ҳашьклаԥшит. Ашкол аҿы аҵаратә процесс еиԥаҳамҟьарц ҳаӡбеит", - лҳәеит лара.

Мгәыӡырхәа ақыҭа ахада Беслан Агрба Sputnik иазеиҭеиҳәеит COVID-19 змоу рацәаҩхеит ҳәа.

Агрба иазгәеиҭеит акоронавирус змоу ақыҭауаа рхыԥхьаӡара иазҳаит алхрақәа рышьҭахь ҳәа.

"Иныҭкааны ахыԥхьаӡара сызшәаҳәом, аха ауаа еиҳа ичмазцәахеит. Акомиссиа иалахәыз ҳашкол арҵаҩцәа агәҽанызаара шрымазгьы, аҿкыра шьҭызкааз ыҟоуп. Иҟан зҭагылазаашьа уадаҩыз, аха уажәы аӡәгьы дшәарҭам. Анцәа иџьшьаны, ԥсыҭбара ыҟам", - иҳәеит ақыҭа ахада.

Гәдоуҭа араион асанитар-епидемиологиатә маҵзура аиҳабы Инга Ҷанԥҳа лажәақәа рыла, араион егьырҭ ақыҭақәа ирҿырԥшны Мгәыӡырхәа ақыҭан ичмазцәоу рацәаҩуп.

Ҷанԥҳа лажәақәа рыла, атәылаҿы алхрақәа рышьҭахь ачымазара ахы шьҭнахит избанзар аҽыхьчаратә уснагӡатәқәа иахьынӡахәҭаз еиҿкаамызт.

Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14702-ы ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13660-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

12
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4