Гәдоуҭатәи аковид-центр ачымазцәа рыла иҭәуп

21
(ирҿыцуп 12:20 07.05.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 14743-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 13660-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 222-ҩык.

АҞӘА, лаҵара 7 – Sputnik. COVID-19 змоу ачымазцәа рхыԥхьаӡара иаҳа-иаҳа еиҳахоит, Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭа ҭәуп ҳәа лҳәеит Аԥсуа телехәаԥшра аинтервиу азҭаз аҳақьым-реаниматолог Мадина Дасаниаԥҳа.

"Ахәышәтәырҭа ҭәуп. Ауаа рыдкылараҵәҟьа ҳалшом. Ада ԥсыхәа змам ареанимациатә каруаҭқәа ракәымкәа иаабац ацәарҭаӷәқәа рыдаагалар акәхоит", - ҳәа лҳәеит лара.

Уажәы ахәышәтәырҭа аҿкратә ҟәшаҿы аҳақьымцәа разымхара иахҟьаны апациентцәа рыдыркылом ҳәа лҳәеит аҳақьым.

"Аҿкчымазаратә ҟәша аартра ауеит, аха аҳақьымцәа азхом. Уа иҟазароуп амедиаҳәшьа, аҳақьым, асанитарка, аҷаԥшьаҩ ҳақьым", - ҳәа лҳәоит Дасаниаԥҳа.

Аперсонал разымхаразы амедусзуҩцәа урҭ русгьы анынарыгӡо ыҟоуп.

"Асанитарцәа ыҟоуп, аха имаҷуп. Палатацыԥхьаӡа медиаҳәшьаки санитаркаки рыдҳәалазароуп. Ахәшәқәа рганахь уадаҩра ыҟам. Иҳамоуп. Алаҵаҟаҵара иадгылоуи иаҿагылоуи ыҟоуп. Сара иазысыԥхьаӡоит алаҵа хымԥада иҟаҵатәуп ҳәа", - лҳәеит лара.

Аҳақьым-реаниматолог ареспублика ауааԥсыра рахь ааԥхьара ҟалҵеит Аиааира 76 шықәса ахыҵразы ауснагӡатәқәа рымҩаԥгараан рхы рыхьчаларц.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 49-ҩык, урҭ рахьтә 43-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 17-ҩык, ибжьаратәуп - 27-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 37-ҩык апациентцәа, Очамчыра ирхәышәтәуеит 13-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 21-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - хәҩык апациентцәа.

21
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

4
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

4

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

22
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

22