Аҟәа ахада аҵлақәа ркаҿара азин ҟаиҵом аекологцәа ақәшаҳаҭымкәа

9
(ирҿыцуп 13:02 07.05.2021)
Лаҵара 20 рзы Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы имҩаԥысраны иҟоуп акциа "Ақалақь цқьа". Ақалақь ахада ауааԥсыра зегьы ауснагӡатә рҽаладырхәырц ааԥхьара ҟаиҵеит.

АҞӘА, лаҵара 7 - Sputnik. Беслан Ешба аҵлақәа ркаҿара азин ҟаиҵом аекологцәа ақәшаҳаҭымкәа. Абри атәы иҳәеит иара ақалақь араионқәа рыҩнусбарҭақәа рхадацәа алархәны имҩаԥигаз аилацәажәараҿы. Абри атәы аанацҳауеит ақалақь ахадара асаит.

Иара инаҵшьны иазгәеиҭеит аҳҭнықалақь аҿы имҩаԥгаз аҵлақәа рхырҿҿара ацәажәара рацәа шахылҿиааз.

"Хаԥышәала акгьы аҟаҵара ҟалом. Ҵлақәак шыхдырҿҿаз анызба, иҟазҵаз ааныркыларц азы амилициа насышьҭырц сҭаххеит. Даҽазныкгьы исҳәоит - аекологиатә зин ҳамамкәа акы алакьысра шыҟамло. Ауааԥсыра рҟынтәи азыҳәа шәоуазар, агәылацәа иразҵаатәуп, аҭагылазаашьа гәаҭатәуп", - ҳәа иҳәеит Беслан Ешба.

Ешба иара убасгьы иҳәеит ақалақь ацқьара шагу. Иара анапынҵа ҟаиҵеит амҩадуқәа, апаркқәа, амшын аԥшаҳәа рҿы арыцқьаратә усурақәа мҩаԥгалазарц. Аиҳарак иара дазааҭгылеит Араион ҿыц аҿтәи аҭагылазаашьа.

Аҟәа ахада ипресс-маҵзура ишаҳәо ала, ақалақь хәҭа-хәҭала еихшоуп АУН "Аиқәыршәазаара" аусзуҩцәа рыбжьара. Арҭ агәыԥқәа реиҳабцәа ишырҳәо ала, аусуцәа азхом. Апандемиеи иалагалаз аԥкрақәеи Абжьаратә Азиа аҟынтәи амигрантцәа рыҩныҟа иархынҳәит, аҭыԥантәи ауааԥсыра ари аусура рацәак рҽадрыԥхьалом.

Лаҵара 20 рзы Аԥсны аҳҭнықалақь аҿы имҩаԥысраны иҟоуп акциа "Ақалақь цқьа". Ақалақь ахада ауааԥсыра зегьы ауснагӡатә рҽаладырхәырц ааԥхьара ҟаиҵеит.

"Ақалақьуаа зегьы ааԥхьара рзыҟаҳҵоит акциа рҽаладырхәырц. Ааԥхьара раҳҭоит аиҿкаарақәа, анаплакқәа. Аҩнусбарҭақәа араионқәа руааԥсыра адырра рырҭароуп", - ҳәа иҳәеит ақалақь ахада.

Ҩымчыбжь рыҩнуҵҟа иазырхиахоит акциа анагӡараз аплан. Ақалақь ахадара ауаа еиқәнаршәоит иахәҭоу амаҭәахәқәа рыла.

9

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

6
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

6

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8