Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат ахԥатәи атур хыркәшоуп

8
(ирҿыцуп 09:54 08.05.2021)
Ашьапылампыл азы Аԥсны XXVIII ачемпионат иалахәуп аа-командак атәыла араионқәа зегь рҟынтәи. Ачемпионат мҩаԥысуеит мшаԥымза инаркны абҵарамзанӡа.

АҞӘА, лаҵара 8 - Sputnik. Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат ахԥатәи атур хыркәшоуп "Риҵеи" "Гагреи" реицыхәмаррала.

"Гагра" 3:2 ҳәа гәдоуҭатәи акоманда иаиааит. Иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа далкаан "Риҵа" ахьчаҩ бжа Виктор Ԥимԥиа, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Ашьапылампыл афедерациа.

Лаҵара 6 рзы Даура Ахвледиани ихьӡ зху астадион аҟны еицыхәмаруан цандрыԥшьтәи "Саӡи"  аҟәатәи "Нарҭи", ахәмарра алҵшәа- 0:6. Иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа далкаан Алан Кәыҵниа ("Нарҭ").

Лаҵара 5 рзы афонтәи астадион аҿы "Афони" аҟәатәи "Динамои" еицыхәмарит. "Динамо" аиаиира агеит 1:2 ҳәа. Иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа далкаан Аслан Багаҭелиа.

Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат ахԥатәи атур иалагеит лаҵара 4 рзы галтәи "Самырзаҟани" тҟәарчалтәи "Шахтиори" рыхәмаррала, тҟәарчалтәи акоманда аиааира агеит 7:1 ҳәа. Иреиӷьу ахәмарҩы ҳәа далкаан Руслан Логәуа.

Ашьапылампыл азы Аԥсны XXVIII ачемпионат мҩаԥыслоит мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа, рашәарамза азбжанӡа актәи аикәшара еилгоит, анаҩс аԥхынразы ахәмаррақәа ҟалаӡом, цәыббрамзанӡа аҩбатәи аикәшара иалагоит, анаҩс ахԥатәи.

8

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

9
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

9

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8