Аиааира Ду амш азы: Аԥсны иҟоу урыстәылатәи аруаа аветеранцәа ирыдныҳәалеит

29
(ирҿыцуп 11:34 08.05.2021)
Лаҵарамзазтәи амшқәа рзы Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аветеранцәа Аиааира Амш 76-шықәса ахыҵра рыдырныҳәалоит.

АҞӘА, мшаԥы 8 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауааи арратә оркестри 97 шықәса зхыҵуа Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа Алықьса Шьониеи Нонна Дорофееви Аиааира Амш 76 шықәса ахыҵра рыдырныҳәалеит. Абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

© Видео ЮВО
Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауааи арратә оркестри 97 шықәса зхыҵуа Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа Алықьса Шьониеи Нонна Дорофееви Аиааира Амш 76 шықәса ахыҵра рыдырныҳәалеит.

Аруаа аветеранцәа ирҭааит акәылӡмашьынақәа "Тигр" ала, идырбан урыстәылатәи ар иахьатәи рылшарақәа. Арратә оркестр амузыкантцәа аветеранцәа рзы иадырҳәеит амузыкатә композициақәа, арратә ашәақәа "Аиааира амш", "Катиуша" уҳәа егьырҭгьы.

Абаза акомандаҟаҵара ахьӡала аветеранцәа иранашьан аҳамҭақәа.

"Ҳара ҳзы инасыԥ дууп Аиааира ду аветеранцәа рбара, ацхыраара рыҭара. Асеиԥштәи ауснагӡатәқәа аамҭа-аамҭала имҩаԥаагоит. Аветеранцәа ҳбара агәахәара ду рзаҵоуп", - иҳәеит арратә база аамҭала акомандаҟаҵаҩ инапынҵақәа назыгӡо, амаиор Георги Осташевски.

Иахьазы Аԥсны инхоит 1941-1945 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аветеранцәа 28-ҩык. Аибашьра ду иалахәын 55,5 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи рҟынтәи 17 нызқьҩык инареиҳаны рышьҭахьҟа изыхнымҳәит. 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду иаԥсахеит. Хҩык Аԥсны ауааԥсыра Ахьӡ-аԥша аорден акавалер нагӡацәа ҳәа ахьӡ иаԥсоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

29

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

9
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

9

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8