Аслан Бжьаниа аветеранцәа Аиааира Ду 76-шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит

12
(ирҿыцуп 10:40 09.05.2021)
Аԥснынтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду иалахәын 55,5 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи, урҭ рҟынтәи 17 нызқьҩык инареиҳаны рышьҭахьҟа изыхнымҳәит.

АҞӘА, лаҵара 9 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа Аџьынџьтәылатә еибашьра ду аветеранцәа Аиааира 76-шықәса ахыҵра рыдиныҳәалеит, абри атәы аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

"Агәышьҭыхреи ацәаҩашәа ҳаракы амч зцу Аиааира амш хҭәыла абиԥарақәа зегьы еимаздо ныҳәоуп, ҭаацәарацыԥхьаӡа, хаҭа-хаҭала зегьы рлахьынҵа иузаҟәымҭхо иалоу мшуп. Ҳарҭ еснагь иаҳгәалашәоит ахақәиҭра азықәԥаҩцәа рфырхаҵара, анацизм ԥыххаа иқәҵаны, хамеигӡарада Аԥсадгьыл аиқәырхаразы игылаз. Иахьа Аԥсадгьыл ахьчаҩцәа –аветеранцәа иаадырԥшыз агәымшәареи афырхаҵареи рҿырԥшы ҳазгәдуны ҿыц игыло абиԥарақәа ирылаҳааӡалоит", - аҳәоит адныҳәалараҿы.

Атәыла ахада иҳәеит, Аиааира ду аҟны злагаламҭа ыҟоу Аԥсны аҵеицәагьы ҳрызгәыдууп ҳәа.

"Аибашьраҟны аӷа иҿагыларазы Аԥсны иалҵны афронт ахь ицаз рхыԥхьаӡара ҩынҩажәижәаба нызқьҩык иреиҳауп. Урҭ рыҟнытә 17-нызқьҩыык инареиҳаны аибашьра адәаҿы иҭахеит, 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа иреиҳаӡоу ахьӡ рыхҵоуп. Ҳхырхәоит 1945 шықәсазы лаҵарамзазтәи Аиааира иахьымӡаз ргәалашәара аҿаԥхьа. Лахьеиқәҵарала, ҳаҭырла иаҳгәалаҳаршәоит ари аибашьра хлымӡаах иалаӡыз зегьы", - иҳәеит Аслан Бжьаниа.

Асовет солдаҭ ифырхаҵара ҿырԥшыганы иҟалеит 1992-93шш. рзы Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатә еибашьраангьы, азгәеиҭеит ахада.

"Акыр иаԥсоу аветеранцәа, акыраамҭа шәҳагмыз, насыԥ шәымаз, шәажәра шкәакәазааит! Акыршықәсала игыло абиԥара ҿыцқәа апатриотизми Аԥсадгьыл абзиабареи рылааӡара аус шәалахәыз. Агәабзиара, агәамч, ақәранҵыра ду анцәа ишәаҭәеишьааит! Аиааира Ду амш шәадныҳәалаз!", - аҳәоит адныҳәалараҿы.

Иахьазы Аԥсны инхоит 1941-1945 шықәсқәа рызтәи Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аветеранцәа 28-ҩык. Аибашьра ду иалахәын 55,5 нызқьҩык Аԥсны аԥацәеи аԥҳацәеи рҟынтәи 17 нызқьҩык инареиҳаны рышьҭахьҟа изыхнымҳәит. 22-ҩык Асовет Еидгыла Афырхаҵа ҳәа ахьӡ ду иаԥсахеит. Хҩык Аԥсны ауааԥсыра Ахьӡ-аԥша аорден акавалер нагӡацәа ҳәа ахьӡ иаԥсоуп.

12

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4