Аслан Бжьаниа Тамшь ақыҭан акоттеџьтә комплекс аргылара шцо даҭааны ибеит

9
(ирҿыцуп 12:33 11.05.2021)
Аобиект ахархәарахь инарышьҭуеит рашәарамзазы. Атуристтә комплекс аҵакыреи аплиажи аҭааразы иаартхоит.

АҞӘА, лаҵара 11 - Sputnik. Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа даҭааны ибеит Тамшь ақыҭаҿы зыргылара цо атуристтә комплекс, 600-ҩык зкуа акоттеџьқәа ҳәа аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Аслан Бжьаниа Тамшь ақыҭан акоттеџьтә комплекс аргылара шцо днеины ибеит

Аобиект аргылара иалагеит 2020 шықәса жьҭаарамзазы. Асасааирҭатә комплекс "Тamish Village" аԥаразоужьра мҩаԥнагоит урыстәылатәи атуристтә еилахәыра "Библио-Глобус". Акомплекс рашәарамзазы ахархәарахь ирыҭахоит ҳәа иазыԥшуп. Уажәы аргыларақәа актәи ретап ахыркәшарахь инеихьеит.

Аслан Бжьаниа хаҭала аусурақәа рцашьа дацклаԥшуеит. Изныкымкәа иҳәахьеит аобиект Аԥсны зегьы азы, ҷыдала Мрагыларатәи ахәҭазы аҵак ду аманы иҟоуп ҳәа.

"Араион аҿы иҟам иарбанызаалак идуу туристтә обиектк. Акомплекс ахархәарахь ишрыҭахалак аԥсҭазаара аҽеиҭанакуеит. Иҟалоит аусурҭа ҭыԥқәа, ашколқәа рҿы аҵаҩцәа рхыԥхьаӡара иазҳауеит, аҭыԥантәи ауааԥсыра аԥара дырҳартә аҭагылазаашьа роуеит. Ари гәахәара дууп", - ҳәа иҳәеит ахада.

Адырраҭараҿы иазгәаҭоуп ара аус шыруа 170-ҩык ауааԥсыра, урҭ рҟынтәи 150-ҩык аҭыԥантәиқәа роуп. Иазԥхьагәаҭоу ауалафахәы 25 000 мааҭ ыҟоуп.

Акомплекс аргылара ҩ-етапкны еихшоуп. Аԥхьа 600-ҩык зкыша акоттеџьқәа дыргылоит, аҩбатәи аетап аан – 400-ҩык зкыша.

Асасааирҭатә комплекс "Тamish Village" аҿы иҟалоит атуристцәа шықәсынаҟьак рыԥсы ршьарц азы алшара рызҭо аинфраструктура. Ара еиҿкаахоит: аспорттә комплекс, ахәыҷқәа рыхәмарырҭа, алшықәсанык аус зуло идырԥхо ахәыҷқәеи адуцәеи рзы аӡҭарчқәа, адәқьан ду, аԥҭека, ҳаамҭа иақәшәо аплиаж, аресторан.

9

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4