Аҟәа ақалақь аҿы ирыдыркылар рылшоит Казань ааха зауыз ауаа

11
(ирҿыцуп 18:21 12.05.2021)
Казань ақалақьтә гимназиа №175 аҿы иҟалаз ахысрақәа ирыхҟьаны жәҩык ҭахеит, урҭ рҟынтәи быжьҩык хәыҷқәоуп.

АҞӘА, лаҵара 12 - Sputnik. Аҟәа ақалақь аҿы ирыдыркылар рылшоит Казань ааха зауыз ауаа ҳәа аҳәоит аҳҭнықалақь ахадара асаит.

Казань, лаҵара 11 рзы 19-шықәса зхыҵуаз аколлеџь астудент ашкол аҿы ахысра далагеит. Ахысрақәа ирыхҟьаны жәҩык ҭахеит, урҭ рҟынтәи быжьҩык хәыҷқәоуп. Ҭаҭарсҭан иахьа алахьеиқәра иамшуп.

Аҟәа ақалақь ахада Беслан Ешба Казань ақалақь ахада Ильсур Метишин ашәҟәы изынаишьҭит. Ашәҟәаҿы иҳәоуп Аҟәа ақалақь аҿы ирыдыркылар шрылшо Казань ааха зауыз ауаа рҭаацәарақәа.

"Аҟәа азыхиоуп Казантәи арыцҳара иаҵанакыз аҭаацәарақәа рыдкылара ргәабзиара ашьақәыргыларазы. Ари ҳара иаҳуалны иҳаԥхьаӡоит арыцҳара иақәшәаз рганахь ала", - аҳәоит ашәҟәаҿы.

Казань ахада иҟалаз ахҭыс террактуп ҳәа ахиҳәааит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

11
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

4
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

4
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

22
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

22