Константин Озган.

Константин Озган аԥсрашьҭахь "Ахьӡ-аԥша" аорден I аҩаӡара ианашьоуп

14
(ирҿыцуп 11:55 15.05.2021)
Константин Озган Аԥсны Иреиҳаӡоу Ахеилак дадепутатын, еиуеиԥшым аамҭақәа рзы Апарламент аиҳабы ихаҭыԥуаҩс, адәныҟатәи аусқәа рминистрс, аекономика аминистрс, Аҳәынҭқарратә шәахтә маҵзура ахантәаҩыс, Аԥсны аԥыза-министр актәи ихаҭыԥуаҩс дыҟан.

АҞӘА, лаҵара 15 - Sputnik. Константин Озган аԥсрашьҭахь "Ахьӡ-аԥша" аорден I аҩаӡара ианашьоуп Аԥсны Аҳәынҭқарразы иааирԥшыз илшамҭа дуқәа рзы, амилаҭ-хақәиҭратә қәԥараҿы илагалазы.

Абри азы аусԥҟа инапы аҵеиҩит Аԥсны ахада Аслан Бжьаниа.

Константин Озган диит Гәдоуҭа араион Лыхны ақыҭан лаҵара 15 1939 шықәса рзы. 1978, 1989 шықәсқәа рзы активла Аԥсны имҩаԥысуаз аполитикатә қәгыларақәа дрылахәын. Аԥсуаа рмилаҭ-хақәиҭратә қәԥара дахьалахәыз азы иара Қырҭтәыла аиҳабыра Гәдоуҭа апартиа араиком актәи амаӡаныҟәгаҩ имаҵураҟынтәи дамырхит. Еиуеиԥшым ашықәсқәа раан иара напхгара аиҭон адәныҟаполитикатәи аекономикатәи усбарҭақәа, Аҳәынҭқарратә шәахтә маҵзура, Апарламент аиҳабы ихаҭыԥуаҩс дыҟан. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа раан иара Аԥсны Абыргцәа рхеилак дахантәаҩын.

Константин Озган иԥсҭазаара далҵит хәажәкыра 22 2016 шықәсазы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

14

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

9
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

9

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8