Аԥсны апальмақәа рыхәшәтәра иалагеит

11
(ирҿыцуп 16:28 15.05.2021)
Апальма хызшьаауа ахәаҷақәа злоу аҵлақәа еиқәурхар ҟалоит иҷыдоу аинсектицидқәа рықәҭәазар.

АҞӘА, лаҵара 15 – Sputnik. Аԥсны иҟоу адекоративтә ҵлақәа ԥырхага рызҭо ахәаҷа-маҷақәа рҟынтәи рыхәышәтәра иалагеит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аекологиазы аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа.

"Планла иазгәаҭоу адекоративтә ҵлақәа, ҷыдала иаҳҳәозар апальмақәа, рыхәышәтәра ҳалагеит Аԥсны зегьы иахьаҵанакуа иацы инаркны. Ҳара шаҟа аҭаху апестицид ҳамоуп уи азы. Аҟәа атәы ҳҳәозар, аҳҭнықалақь ахадареи ҳареи ҳаилацәажәара ашьҭахь иҳарҭеит аус злаҳауша иҷыдоу атехникеи аусуҩцәеи", - иҳәеит иара.

Ҷыҭанаа игәы иаланы иазгәеиҭеит апальма хызшьаауа ахәаҷа аҵла ҿақәагьы рҟны аҿиара ишалагаз. Раԥхьа иргыланы ирхәышәтәуеит авашингтониа захьӡу апальмахкқәа рацәаны иахьеизҳауа аҭыԥқәа. Анаҩс Аҟәа Ахьӡ-аԥша апарк аҟны игылоу аҵлақәа рыхәшәтәрахь ииасуеит, уаҟагьы иаарԥшуп ахәаҷақәа злаз апальмақәа. Абарҭ рышьҭахь ақалақь егьырҭ ахәҭақәа рахьгьы ҳаиасуеит иҳәеит Ҷыҭанаа.

Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны ирызҳауеит 1500 рҟынӡа аелитатә пальмаҵлақәа. Аекологиазы аҳәынҭеилакы гәҭакыс иамоуп ҽнак ала 30-50 ҵла ахәышәтәра, амш ишрынаҭо еиԥш. Ари аҩыза азнеишьа иалнаршоит наҟ-наҟ аҵлақәа реиқәырхара, рыхҵәара ацәыхьчара ҳәа агәра игоит Ҷыҭанаа. 2020 шықәсазы убас ҩ-пальмак рыхҵәара рықәшәеит Аҟәа.

Атәыла егьырҭ араионқәа рҟны апальмақәа аус рыдырулоит аҭыԥантәи ахадарақәа иҟарҵо азыҳәарала. Зны ихәышәтәтәу аҵлашьапқәа рԥхьаӡоит, нас апестицидқәа шаҟа аҭаххо рыманы ицоит. Ацхыраара иаҳәахьеит Гагра, Пицунда, Гәдоуҭа, Афон ҿыц. Афон ҿыц макьана апальма аԥхасҭа азҭо ахәаҷа рымԥшааӡацт, аха уеизгьы апальмақәа уаҟагьы ахәшә рықәырҭәоит ахәаҷа иацәырыхьчарц азы.

Ахатәы сасааирҭақәа рҟны аҭагылазаашьа даҽакала иҟоуп иҳәеит Ҷыҭанаа. Урҭ рыԥшәмацәа аспециалистцәа рҳәатәы иақәныҟәом, рыкәша-мыкәша игылоу апальмақәа рҭагылазаашьа гәарҭом ҳәа азгәеиҭеит иара.

Апальма хызшьаауа ахәаҷа рыԥшааит Аԥсны 2016 шықәса рзы. Уи анырба ашьҭахь ичмазаҩхаз апальмақәа анырԥхьаӡа, 2500 рҟынӡа инаӡеит. Апальмақәа рыхәышәтәра иалагеит 2018 шықәса жьҭаара 30 рзы.

Апальма бжи аладамерикатәи ахьычԥаԥыри ирхырҟьаны 2018 шықәса рыҩныҵҟа Аҟәа 21 пальма хырҵәеит, Гагра – 20.

11

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4