Урыстәылатәи аԥшыхәцәа адиверсантцәа ргәыԥ аԥырырхит

4
(ирҿыцуп 13:38 17.05.2021)
Аҵара-ҽазыҟаҵарақәа раан ахархәара рыҭан атехникатә хархәагақәа, ахысга абџьар иатәу зықь рҟынӡа џьаԥҳаны налаҵаны.

АҞӘА, лаҵара 17 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа, аԥшыхәцәа "аӷа" идиверсантцәа ргәыԥ ҭадырхеит Аԥсны ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

"Адиверсантцәа" арратә ҟәша ақәлара рҽазыршәеит, аушьҭырҭатә ҭыԥ ала арҟәша аҵакырахь иҭаларц иалагеит. "Аӷа" даанкылан, дагьҭархан ахылаԥшра-аушьҭырҭатә ҭыԥ аҿи аҵәахырҭатә хыбрақәа рҿи.

Арратә база иазоужьын аҷаԥшьаратә ҟәшақәа аԥшыхәцәа рхыԥхьаӡараҟынтә.

Акәылӡтехника ацхыраарала аруаа алҩатә "ԥарда" ҟаҵаны "аӷа" ихысырҭа ҭыԥқәа ндырҵәеит. Асапиорцәа анџьныртә ԥшыхәра ҟаҵаны арҭҟәацгақәа еиҵырхт.

© Видео пресс - служба ЮВО
Урыстәылатәи аԥшыхәцәа адиверсантцәа ргәыԥ аԥырырхит

Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын шәҩык инарзынаԥшуа аррамаҵзурауаа, ахархәара рыҭан 10 акк арратә техника, ҳаамҭазтәи акәылӡтә транспартиорқәа БТР-82А, акәылӡтә автомашьынақәа КамАЗ-5350 "Мустанг", аԥшыхәратә машьынақәа "Тигр" налаҵаны.

4

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

3
(ирҿыцуп 14:35 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа. Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

3

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

6
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

6