Аҟәа дыршьит Қьамал Арӡынба

92
(ирҿыцуп 09:48 19.05.2021)
Ауаҩшьра ҟалеит Аҟәа агәаны аҩаша лаҵара 18 рзы. Қьамал Арӡынба иԥсҭазаара далҵит ахәышәтәырҭаҿы, иоуз ахәрақәа изхымгакәа.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Қьамал Арӡынба дыршьит асааҭ 17:00 - 18:00 рыбжьара аҩаша лаҵара 18 рзы Аҟәа Имам Шамиль имҩа аҩны №6 аҟны, абри атәы Sputnik иазаанацҳаит Аԥсны Апрокуратура хада апресс-маҵзура.

Аусбарҭаҿы иазгәарҭеит абыржәтәи аамҭазы иаҭаху аоператив-усԥшааратә уснагӡатәқәа зегьы рымҩаԥгара ишаҿу ауаҩшьра ҟазҵаз иԥшааразы.

Қьамал Арӡынба - Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба иашьа иԥа иоуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

92
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

17
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

17

Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

1
Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, аграртә политикеи аԥсабаратә хархәареи аекологиеи рзы ахеилак ахантәаҩы Асҭамыр Ҭарбеи Тамшь ақыҭа ахада Вадим Занҭариеи арадио Sputnik аефир аҿы аԥсуа қыҭақәа рҿы аинвестициақәа ралагаларазы иҟоу алшарақәеи аԥкрақәеи ирылацәажәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

Иҳаҩсыз ашықәс жьҭаарамза анҵәамҭазы Очамчыра араион Тамшь ақыҭан аргылара иалагеит атуристтә аобиект. Мышқәак раԥхьа уи аусура хацнаркит. Аԥсны Мрагыларатәи ахәҭа иахьаҵанакуа ари раԥхьатәи ҭыԥхеит атуристцәа рыԥсшьара аиҿкааразы.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1