Қьамал Арӡынба дызшьыз ацәгьоуҩы иаанкыларазы аплан рыларҳәеит

38
(ирҿыцуп 20:19 18.05.2021)
Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура адыррақәа рыла, Аҟәа агәаны ахысра ҟалеит ҳәа аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟалеит асааҭ 17:40 аҩаша лаҵара 18 рзы.

АҞӘА, лаҵара 18 - Sputnik. Қьамал Арӡынба дызшьыз ацәгьоуҩы иаанкыларазы аплан рылаҳәоуп ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра апресс-маҵзура.

Иазгәаҭоуп, Аҟәа уахьалҵуа аҭыԥқәа зегьы шыркыз, иара убас амҩа-патрультә маҵзура апостқәа "Маҷара", "Приморсктәи", "Бамбора" шырӷәӷәоу аҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәша аоперативтә еилазаара амч ала.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аԥсны Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Дмитри Дбар идҵала аусбарҭа аппарат хада, Аҟәа ақалақьи араионқәеи рыҩнуҵҟатәи аусқәа рыҟәшақәа "ашәарҭара ҳаракы" акоманда рылаҳәоуп.

ААР апресс-маҵзура излаанацҳауа ала, Аҟәа агәаны ахысра ҟалеит ҳәа аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра ҟалеит асааҭ 17:40 аҩаша лаҵара 18 рзы. Ишьақәыргылоуп иҟалаз ахысра иахҟьаны ахәрақәа шиоуз Қьамал Арӡынба. Иара Ареспубликатә хәышәтәырҭахь днаган, аха иоуз ахәрақәа изхымгакәа иԥсҭазаара далҵит.

Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны ААР ашьаусԥшаара-оперативтә гәыԥи аексперт-криминалисттә центр аспециалистцәеи. Имҩаԥыргоит ари ацәгьоура иалаҟьашьу ахаҿқәа рыԥшааразы ауснагӡатәқәа.

38

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

5
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

5

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

23
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

23