Гагра араион ахәҭак лаҵара 20 рзы лашарада иаанхоит

9
(ирҿыцуп 09:28 20.05.2021)
Аԥсны аҵакыраҿы алашарарцәара аграфик аԥыхын мшаԥы 27 рзы, ЕгрыГЕС аремонт анхыркәшаха ашьҭахь.

АҞӘА, лаҵара 20 - Sputnik. Гагра араион ахәҭак лаҵара 20 рзы лашарада иаанхоит ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч" Facebook аҿтәи аофициалтә даҟьаҿы.

Астанциа маҷ Гагра-3 дырцәоит асааҭ 10.00 - 17.00 рзы. ВЛ-110 "Холодная речка" дырцәоит асааҭ 12.00 - 18.00 рзы.

"Амшынеиқәафымцамч" иазгәанаҭоит алашара аҟамзаара аремонт-профилактикатә усурақәа ишрыдҳәалоу.

Уажәы Аԥсны алашара аиуеит ЕгрыГЕС аҟынтәи. Ара аремонттә усурақәа заанаҵы, мшаԥы 26 рзы ихыркәшан.

9

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

4
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

4

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

22
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

22