Амотохысцәа Аԥсны ашьхараҿы аверталиотқәа рхархәарала аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит

10
(ирҿыцуп 13:10 20.05.2021)
Аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа ирылахәын Аԥсны иҟоу урыстәылатәи арратә база аруаа зықьҩык рҟынӡа.

АҞӘА, лаҵара 20 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ амотохысратә ҟәшақәа рыруаа ашьхаратә ҭыԥқәа рҿы амобилҳарак гәыԥқәа ирылахәны аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргиит ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Амобилҳарак гәыԥқәа азырхоуп ар ирмаӡаны ҳауала иалкаау араионқәа рахь рнагара ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит аполигонқәа Ҵабали Нагвалоуи рҿы. Аладатәи аокруг арра-ҳаутә мчрақәа аԥшьбатәи ар рверталиоттә екипажқәеи аҳауаҽацәыхьчаратәи амотохысратәи ҟәшақәа рыруааи амобилҳарак гәыԥқәа аусдҵа ахьыҟоу араионқәа рахь риагара, ашьхаратә ҭыԥ аҿы аверталиотқәа Ми-8АМТШ "Терминатор ала рыртәара атактика аус адыруылон.

Амобилҳарак гәыԥқәа ирымоуп алшара афронт агәы аҽалахалара хықәкырацәалатәи атранспорти аверталиотқәеи рыла, убри аан ахымцатә цхыраара ҟарҵоит ажәыларатә верталиотқәа.

Зынӡа аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа ирылахәын Аԥсны иҟоу урыстәылатәи арратә база аруаа зықьҩык рҟынӡа.

10

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8