Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат афбатәи атур иалагоит лаҵара 23 рзы

7
(ирҿыцуп 09:43 23.05.2021)
Ашьапылампыл азы Аԥсны XXVIII ачемпионат иалахәуп аа-командак. Ачемпионат мҩаԥысуеит ҳазҭоу ашықәса мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа.

АҞӘА, лаҵара 23 - Sputnik. Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат афбатәи атур иалагоит лаҵара 23 рзы, абри атәы аанацҳауеит атәыла Ашьапылампылтә федерациа.

Галтәи "Самырзаҟан" иара астадион аҿы иаднакылоит афонҿыцтәи акоманда.

Ашәахьа Очамчыра Витали Дараселиа ихьӡ зху астадион аҿы имҩаԥысуеит "Шахтиори" гәдоуҭатәи "Риҵеи" рыбжьара ахәмарра.

Аҩаша лаҵара 25 рзы астадион "Динамо" аҟны имҩаԥысраны иҟоуп ахәмарра "Нарҭ" - "Динамо".

Афбатәи атур хыркәшахоит Гагра лаҵара 26 рзы цандрыԥшьтәи "Саӡи" "Гагреи" рыхәмаррала.

Афбатәи атур ахәмаррақәа зегьы ирылагоит асааҭ 17:00 рзы.

Ачемпионат мҩаԥысуеит мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа. Актәи аикәшара мҩаԥысуеит рашәарамзанӡа, аԥхынра ахәмаррақәа аанкылазаауеит, аҩбатәи аикәшара – цәыббрамзазы иалагоит.

XXVIII ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат иалахәуп акомандақәа ааба: "Саӡ" – Цандрыԥшь, "Гагра" – Гагра, "Афон" – Афон ҿыц, "Риҵа" – Гәдоуҭа, "Динамо" – Аҟәа, "Нарҭ" – Аҟәа, "Самырзаҟан" – Гал, "Шахтиор" – Тҟәарчал.

7

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

10
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

10

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8