Тҟәарчал аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит

12
(ирҿыцуп 16:34 23.05.2021)
Аурҭ ахыб зықәнахыз Тҟәарчалтәи аҩнеихагылақәа руак аҟны ақә ԥсахын жәашықәса раԥхьа, 2011 шықәсазы.

АҞӘА, лаҵара 23 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Тҟәарчал, Ахақәиҭра апроспект аҟны игылоу аҩнеихагылақәа руак аурҭԥша ахыб ақәнахит, лаҵарамза 22 рзы. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит араион ахада ихаҭыԥуаҩ Владислав Аршба.

"Аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит, уажәазы аргыларатә бригада амшцәгьа ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы аусурақәа ирҿуп. Ҩымш-хымш рышьҭахь ахыб ҿыц ақәҵаразы аусурақәа ирылагоит. Даҽы ҩнык ахыб ааха аиуит, аха уи араион абиуџьет амчала аиҭашьақәыргылара ҳалшоит", - иҳәеит Аршба.

Тҟәарчал араион ахада ихаҭыԥуаҩ Владислав Аршба иажәақәа рыла, уажәтәи аамҭазы иҟалаз аԥхасҭа ахышәа-аҵышәа аилкааразы ашәҟәқәа аиқәыршәара иаҿуп. Аҭыԥантәи абиуџьет алшара амаӡам арҭ аусурақәа рзы аԥара азоужьра, уи азы ареспубликатә биуџьет аҟнытә ацхыраара ҟаҵахоит, иҳәеит иара.

  • Тҟәарчал аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит
    © Foto / Владислав Аршба
  • Тҟәарчал аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит
    © Foto / Владислав Аршба
  • Тҟәарчал аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит
    © Foto / Владислав Аршба
1 / 3
© Foto / Владислав Аршба
Тҟәарчал аҩнеихагылақәа руак ахыб аԥша иақәнахит

Аԥша аԥхасҭа знаҭаз хә-еихагылак иҟоу аҩны ахыб ԥсахын 2011 шықәсазы. Аҩны ақә зынӡа ишақәхугьы ақәа кылсӡом, ажәытә хыбра ахьеиқәхаз иахҟьаны, азгәеиҭеит араион ахада ихаҭыԥуаҩ.

12

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4