Амҳаџьырқәа ргәаларшәараз атлетикаластә еицлабрақәа мҩаԥысит Тамшь ақыҭан

15
(ирҿыцуп 10:38 24.05.2021)
Атурнир еиҿыркааит Аԥсны Аҿари аспорти рзы аҳәынҭқарратә еилакы, Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳəразы аҳəынҭеилакы Очамчыратәи аҟәша ацхыраарала.

АҞӘА, лаҵара 24 - Sputnik. Амҳаџьырқәа ргәаларшәараз атлетикаластә еицлабрақәа "Нарҭаа реиԥхныҩра" мҩаԥысит Тамшь ақыҭан, лаҵарамза 23 аҽны, абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Аҿари аспорти рзы аҳәынҭқарратә еилакы.

Аиԥхныҩлара алагамҭаз аиҿкааҩцәеи алахәылацәеи Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраан иҭахаз ргәаларшәара аҳаҭыраз игылоу абаҟа амҵан ашәҭшьыҵәрақәа шьҭарҵеит.

Амшцәгьа иахьмырԥшкәа, шәҩык инареиҳаны аспортсменцәа атурнир рҽаладырхәит. Дара хԥа-хәба нызқь метра иҩуан.

Атурнир иалахәын Аҟәа, Гагра, Очамчыра, Тҟәарчал, Тамшь рҟынтәи аспортсменцәа, иара убас Аҟәатәи арратә азеиԥшдҵаҟаҵаратә ҵараиурҭеи Урыстәылатәи Аладатәи абыжьбатәи арратә округи рыруаа.

Х-нызқь метра аҩраҿы аӡгабцәа рыбжьара актәи аҭыԥ лгеит Светлана Лебедева - Урыстәылатәи Аладатәи абыжьбатәи арратә округ аҟнытәи, аҩбатәи аҭыԥ - Ангелина Рушьак (Аҟәа), ахԥатәи- Русалина Габлиаԥҳа (Гагра).

Хә-нызқь метра аҩраҿы аҷкәынцәа рыбжьара актәи аҭыԥ игеит Анатоли Мальцев - Урыстәылатәи Аладатәи абыжьбатәи арратә округ аҟнытәи, аҩбатәи аҭыԥ - Дмитри Зинченко (Аҟәа), ахԥатәи - Константин Паньшин (Аҟәа).

Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь рырхынҳəразы аҳəынҭеилакы ахьӡала аспортсменцәа иранашьан аԥаратә ҳамҭақәа. Аиааира згаг зегьы иранашьан ахраҿақәеи аҳаҭыртә шәҟәқәеи.

Лаҵара 21 1864 шықәса Кавказтәи аибашьра анеилгаз амш ауп. 

XIX ашәышықәсазы, еиуеиԥшым аҭоурыхтә мзызқәа ирыхҟьаны зықьҩыла аԥсуаа рҭоурыхтә ԥсадгьыл ааныжьны Ҭырқәтәылаҟа имцар ада ԥсыхәа рымамызт. Аԥсуа мҳаџьырқәа рхылҵшьҭрақәа 50 тәыла рыҟны инхоит. Хыԥхьаӡара рацәала аԥсуа диаспора Ҭырқәтәыла инхоит.

15

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4