Ахәыҷқәа рыда аԥсшьара еиҳа иахьалырхуа аҭыԥқәа жәаба иаҵанакит Гагра

6
(ирҿыцуп 17:01 25.05.2021)
Амаҵзура TVIL.RU иалнакааит ахәыҷқәа рыда хаҵеи ԥҳәыси еиҳа иалырхуа аԥсшьарҭа ҭыԥқәа ртоп.

АҞӘА, лаҵара 25 - Sputnik. Ахәыҷқәа рыда аԥсшьара еиҳа иахьалырхуа аҭыԥқәа жәаба иаҵанакит Гагра ҳәа аанацҳауеит амаҵзура TVIL.RU.

Амаҵзура иазгәанаҭоит атуристцәа еиҳа иалырхуа ишалагаз ахәыҷқәа рыцымкәа аԥсшьара. Абри азы иалырхуа иалагеит ахәыҷқәа ахьрыдрымкыло аобиектқәа.

Асиа шьақәыргылоуп 2021 шықәсазы атуристцәа заанаҵтәи рҿаҵақәа рдыррала:

Иалта 3510 нызқьмааҭ 8 уахы
Шәача 2247 нызқьмааҭ 10 уахы
Санкт-Петербург 2980 нызқьмааҭ 5 уахы
Гагра 2130 нызқьмааҭ  10 уахы
Кисловодск 1618 нызқьмааҭ 8 уахы
Москва 3133 нызқьмааҭ  3 уахы
Петрозаводск 4758 нызқьмааҭ  6 уахы
Калининград 2198 нызқьмааҭ  8 уахы
Казань 2666 нызқьмааҭ  3 уахы
Ростов-на-Дону 2343 нызқьмааҭ  уахык

* 2021 шықәса аԥхынразтәи абжьаратә хәыԥса уахык азы

TVIL.RU астатистика ала атуристцәа ахәыҷқәа рыда заанаҵы анхарҭаҭыԥ ҿарҵоит 10 уахык рҟынӡатәи аҿҳәарала, иагьазыхиоуп уахыки-ҽнаки рыҩныҵҟа 1,6 - 4,8 нызқьмааҭ ашәара. Ахәԥсақәа еиҳа иҳаракуп Петрозаводск, илаҟәуп – Кисловодск.

Гагра уаанӡа зхала ԥсшьара ицо атуристцәеи аҩнытә ԥстәқәа зманы зыԥсы зшьои иалыркаауа аҭыԥқәа рреитинг иаҵанакхьан.

6

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4