Урыстәыла атәылауаҩ Аԥсны Апрокуратура хадахь дашшит амилициа аусзуҩцәа дрыпҟеит ҳәа

8
(ирҿыцуп 10:55 26.05.2021)
Санкт-Петербургтәи аԥсшьаҩы Артиом Русских 2021 шықәса мшаԥымзазы Гагра амилициа аусзуҩцәа дааныркылеит анаркотикқәа алаирҵәоит ҳәа ироуз агәаанагаразы.

АҞӘА, лаҵара 26– Sputnik, Бадри Есиава. Урыстәыла атәылауаҩ Артиом Русских аелектронтә ԥошьҭала Аԥсны Апрокуратура хадахь арзаҳал ааишьҭит Гагра араион аҩнуҵҟатәи аусқәа русбарҭа аусзуҩцәа  дышдыргәаҟуаз, ихақәиҭра дшалхәыдартәуаз азы. Абри атәы Sputnik иазеиҭарҳәеит Апрокуратура хада апресс-маҵзураҿы лаҵара 25 азы.

Апресс-маҵзураҿы иара убасгьы ирҳәеит Гагра араион апрокуратура аусҭҵааранӡатәи агәаҭарақәа шымҩаԥнаго. Аҟәша аусзуҩцәа ражәақәа рыла, ишьақәырӷәӷәоуп мшаԥы 7 азы, аоператив-ԥшааратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгараан Гагра араион аҿы дшаанкылаз Артиом Русских. Иара ихаҭара ашьақәыргыларазы аамҭалатәи аанкыларҭахь днаган. Русских ихаҭара анышьақәдыргыла ашьҭахь ихы дақәиҭтәын.

"Русских А.А. Аԥсны аҵакыраҿ иҟамзаареи иара арахь иаара ахьалымшои азы Русских имобилтә ҭел ахь иасит. Аҭелтә еицәажәараан Русских иҳәеит Санкт-Петербург ақалақь ашьаусҭҵааратә ҟәша ахатә усҭҵаара шымҩаԥнаго Аԥсны азинхьчаратә усбарҭақәа аинформациа рыҭаразы. Русских А.А., Дариа Морозова, Полина Салмина Санкт-Петербург ақалақь УРОМ аҟәша аусзуҩцәа аилыркаара рырҭеит", - азгәарҭеит апресс-маҵзураҿы, иагьазгәарҭеит арҭ ауаа рҿахәҿыхра шзалымшо.

Лаҵара 25 азы Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрраҟны иҿаԥырҽит Урыстәыла атәылауаҩ Артиом Русских Гагра амилициа аусзуҩцәа дрыпҟеит ҳәа игәараҵаз аинформациа.

Аусбарҭа апресс-маҵзураҿы ишырҳәо ала, амаҵзуратә гәаҭараан ишьақәыргылан абри аамҭазы Русских Гагра араионтә ААР аҷаԥшьаратә хәҭахьы днаган ихаҭара ашьақәыргыларазы, иара атуристтә ԥсшьарҭақәеи амаршрутқәеи рынҭыҵ иҟазаара иахырҟьаны. Аҷаԥшьаратә хәҭахьы инарго ахьҭарыҩуа ажурнал аҿы иарбан атәылауаҩ Русских А. А. 2021 шықәса мшаԥы 7 асааҭ 18:20 азы аҷаԥшьаратә гәыԥ дышнаргаз, аҭагылазаашьа анеилкааха ашьҭахь, асааҭ 20:40 ихы дшақәиҭтәыз.

Абри аинформациа аҭҵаара анапы алакуп Аԥсны ААР ахатәшәарҭадара аусбарҭа, урыстәылатәи АИХ ахаҭарнак иҟынтәи азыҳәа шьаҭас иҟаҵаны.

Иара Русских ихаҭа иҟынтәи азыҳәа аусбарҭахь инашьҭым ҳәа инаҵшьны иазгәарҭеит Аԥсны ААР апресс-маҵзураҿы..

Лаҵара  24 азы "Медиазона" иакьыԥхьит Санкт-Петербургтәи аԥсшьаҩы Артиом Русских 2021 шықәса мшаԥымзазы Гагра амилициа аусзуҩцәа дааныркылеит анаркотикқәа алаирҵәоит ҳәа иҟаз агәаанагаразы, дыргәаҟны аинформациа имхра аҽазышәра ыҟан ҳәа.

8
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

18
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

18

Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

1
Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, аграртә политикеи аԥсабаратә хархәареи аекологиеи рзы ахеилак ахантәаҩы Асҭамыр Ҭарбеи Тамшь ақыҭа ахада Вадим Занҭариеи арадио Sputnik аефир аҿы аԥсуа қыҭақәа рҿы аинвестициақәа ралагаларазы иҟоу алшарақәеи аԥкрақәеи ирылацәажәеит.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҭарбеи Занҭариеи Аԥсны аинвестициақәа радԥхьалара иазкны

Иҳаҩсыз ашықәс жьҭаарамза анҵәамҭазы Очамчыра араион Тамшь ақыҭан аргылара иалагеит атуристтә аобиект. Мышқәак раԥхьа уи аусура хацнаркит. Аԥсны Мрагыларатәи ахәҭа иахьаҵанакуа ари раԥхьатәи ҭыԥхеит атуристцәа рыԥсшьара аиҿкааразы.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩыр шәылшоит аудиофаил аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

1