Агеологцәа Ауадҳара еиҭах адгьылҿыбгара ҟалар алшоит ҳәа иацәшәоит

22
(ирҿыцуп 10:14 27.05.2021)
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иаҵанакуа Ауадҳара аҩадахьы лаҵарамза 9 рыҽны иҟаз амшцәгьа иахҟьаны адгьыл ҿыбгеит.

АҞӘА, лаҵара 27 – Sputnik, Бадри Есиава. Агеологцәа Ауадҳара даҽазныкгьы адгьылҿыбгара иацәшәоит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит адгьылхархәареи акадастри рзы аусбарҭа агеологиа аҟәша аиҳабы Инал Бебиа.

Агеологцәа рылкаақәа рыла, адгьыл ахьҿыбгаз аҭыԥ аҭышәынтәалара еилагоуп. Аҟазауаа ргәаанагарала, иаанханы иҟоу аҿҟьара ахәҭагьы ҿыбгар алшоит, аиҳаракгьы ақәоурақәа ҟалар.

Бебиа иажәақәа рыла, адгьыл аҿыбгара ахҟьеит ақәоурақәеи асыԥсасиреи адгьыл ахьдырцәаакыз азы.

"Ҳгәаанагарала, адгьыл аҳәазара мзызс иаиуит ақәоура, асыԥсасира, адгьыл ацәаакыра ду. Адгьыл ари аҭыԥ аҿы ҿысҭа-ҿысҭала еилоуп, анышәаԥшьреи аԥслымӡреи рҽырыԥсахуеит. Адгьыл аныцәааку анышәаԥшь ахьанҭара иацлоит", - ҳәа иҳәеит Бебиа.

Ауадҳара иахьаҵанакуа иҿыбгаз адгьыл ахышәаҵышәа 18-20 гектар иҟоуп, 300 метра ҭбаарала иҟоуп, аурыла – километраки бжаки. Иара иҳәеит адгьыл макьанагьы ишыҳәазо, макьаназы ахҟьаԥҟьақәа раԥыхра нап аркра шалымшо, аҭҵаарақәа шымҩаԥгатәу.

Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иаҵанакуа Ауадҳара аҩадахьы лаҵарамза 9 рыҽны иҟаз амшцәгьа иахҟьаны адгьыл ҿыбгеит.

Адгьылҳәазара ахьыҟалаз аҭыԥ атуристтә маршрут аҿы иарбоу мҩоуп, уахь иахьазы анеира залшом.

Уи адагьы аӡымҭҟьар 300-400 метра амҽханакит, уи иахҟьаны амҩаду иазааигәаны ииасуаз аӡиас ацарҭа ааннакылеит, ҭыԥқәак рҟны аҳаракыра ԥшь-метрак рҟынӡа инаӡоит. Убра иаӡәӡәо агәамсам, иаанаго анышә Риҵа иалалоит. Аӡиа иахьа ихәашьӡа иҟоуп. Аспециалистцәа излазгәарҭо ала, уи ахәашьра аԥхын зегьы инхар ҟалоит, иара убасгьы аӡы аԥхарра иацлар ҟалоит градуск, ҩ-градуск рҟынӡа, уи аԥсыӡқәа ирзымчҳар алшоит ҳәа.

Аҟазауаа аҭагылазаашьа аҭҵааразы имҩаԥырго аусурақәа реихшьала инақәыршәаны акт шьақәыргылахоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

22

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4