Александр Анқәаб ачынуаа аҭакԥхықәра иацәхьамҵларц ааԥхьара риҭеит

15
(ирҿыцуп 17:17 27.05.2021)
Александр Анқәаб ақалақьқәеи араионқәеи рхадацәа, аминистрцәеи урҭ рхаҭыԥуааи, аусбарҭақәа реиҳабацәеи, аҟәшақәа рнапхгаҩцәеи рнапынҵақәа ҭакԥхықәрала ирызнеиларц иҳәеит.

АҞӘА, лаҵара 27 – Sputnik. Атәылауаа рырзаҳалқәа шаҳаҭра руеит чынуаак иахьыҟоу аҭыԥ шырхашҭуа, абри атәы иҳәеит аԥыза-министр Александр Анқәаб Аминистрцәа реилазаара аилатәараҿы лаҵара 26 рзы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсуа телехәаԥшра.

"Коллегак иҳасаб ала ишәанасыжьуа рацәоуп, аха ауаа ламысдарыла рызнеира шәанасыжьуам. Шәнапаҵаҟа иҟоугьы уи атәы сызрашәҳә. Аинформациа ҭбаа сымоуп. Ауаа рацәажәашьа акраҵанакуеит. Аус сымоуп ҳәа зцәа зтәым аԥҳәыс лус мыӡбакәа лырхынҳәра ҟалом, сыпроблемақәа рыӡбоит ҳәа иҳақәгәыӷны иаҳзаауа абырг шьҭахьҟа ишьҭра ииашам. Ацхыраара зҭаху ауаҩы ара аҭӡы хьшәашәа дадҳаргылар иашаӡам. Ҳара иҳалшоит уи аҭӡы арбгара", - иҳәеит Анқәаб.

Александр Анқәаб ақалақьқәеи араионқәеи рхадацәа, аминистрцәеи урҭ рхаҭыԥуааи, аусбарҭақәа реиҳабацәеи, аҟәшақәа рнапхгаҩцәеи иреиҳәеит:

"Ауаа рзыҟазаашьа еиҭашәк. Ма аус ишахәҭоу иулатәуп, ма изуа амҩа иҭатәуп. Зыбаҩ зтәым аԥҳәыс, Тҟәарчалынтә автобус иҭаланы иааз, ацхыраара лзыҟаҵара ацынхәрас аԥара ҳамам, шәахагь ҳамам ҳәа ларҳәо шәмаҳахьеи? Ишәаҳахьеит. Ижәдыруеит. Асеиԥш ҟалашьа амамзароуп", - иҳәеит аԥыза-министр.

Александр Анқәаб ачынуаа атәылауаа рҿаԥхьа рҭакԥхықәра иацәхьамҵларц ааԥхьара риҭеит.

15

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

11
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

11

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8