Гәдиса Агрба аплатформа "Аԥсны аԥеиԥш" анапхгаҩыс далхуп

10
Ареформақәа рпрограмма "Аԥсны аԥеиԥш" аус адырулеит аицлабра "Аԥсны агәадура" афиналистцәа Урыстәыла афинансқәа рминистрра аҭҵаарадырратә финанстә институт адгыларала.

АҞӘА, лаҵара 28 – Sputnik. Аԥсны аԥхьагылаҩцәа ҿарацәа рыӡбарала Аԥсны акультура аминистр, агәыҳалалра ацҳаражәҳәаҩ Гәдиса Агрба аплатформа "Аԥсны аԥеиԥш" анапхгаҩыс далхуп ҳәа аанацҳауеит аплатформа Facebook аҿтәи адаҟьаҿы.

"Асоциалтә платформа "Аԥсны аԥеиԥш" аусура хацыркхоит рашәара 1 азы астадион "Динамо" аҿы, Аҟәа. Гәдиса Агрба аизара ду аҿы апрограмматә ҳәамҭа ҟаиҵоит. Ауснагӡатә аҳәаақәа ирҭагӡаны UFC ачемпион Хабиб Нурмагомедов аҟазаратә-класс мҩаԥигоит", - аҳәоит адырраҭараҿы.

Ареформақәа рпрограмма "Аԥсны аԥеиԥш" аус адырулеит аицлабра "Аԥсны агәадура" афиналистцәа Урыстәыла афинансқәа рминистрра аҭҵаарадырратә финанстә институт адгыларала.

Апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны аус рыдулоуп Аԥсны асоциал-економикатәи ауаажәларратәи ҿиара алзыршо, атәылаҿ асоциал-политикатә ҭагылазаашьа ҭышәынзыртәало ауснагӡатәқәа ркомплекс Апрограмма азырхоуп адунеи азы Аԥсны аартра, уи азы аҳәынҭқарра аҩнуҵҟа атехнологиақәа раԥҵара ацхыраара.

Апрограмма ахырхарҭақәа ируакуп анагӡаратә мчра рнапхгаҩцәа, араионқәа рхадацәа иаартны аҳасабырбақәа рырҟаҵара. Ареформақәа рыпрограмма иазԥхьагәанаҭоит аҳәынҭмаҵзурақәа рыҭаразы иаку ахырхарҭарацәатә центр аԥҵара.

Уи адагьы ареформа апрограмма иаднагалоит "Аԥсны Аҳәынҭқарра аҿар рполитиказы" азакәан иалагалазарц есышықәса аԥхьагылацәа ҿарацәа реиндаҭлара "Аԥсны агәадура" амҩаԥгара, уи аҿы аиааира згаз аҳәынҭқарратә маҵзурахьы радԥхьалара.

Ареформақәа рыпрограмма иалагалоуп ареспубликаҿы IT-парк аԥҵаразы апункт. Апарк иаусдҵақәоу иреиуоуп иҷыдоу арҵаратә программақәа рымҩаԥгара, анапхгараҭаратә школ апроект аҳәаақәа ирҭагӡаны анаплакыҩцәа, анапхгаҩцәа разыҟаҵаразы акурсқәа раԥҵара, жәлар рынхамҩеи аҳәынҭқарратә маҵзуреи Ракадемиеи Сколково абизнес-школ апрофессорцәеи рлекциақәа рымҩаԥгара. Иара убасгьы иазԥхьагәаҭоуп аҟыбаҩ злоу ахәыҷқәа рзы аҵаратә программақәа раԥҵара.

10

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8