Ишьақәырӷәӷәоуп Ахәыҷқәа рыхьчара амш Аҟәа апрограмма

5
(ирҿыцуп 10:51 29.05.2021)
Жәларбжьаратәи аныҳәа "Ахәыҷқәа рыхьчара Амш" шьаҭаркын 1949 шықәса абҵарамзазы, Париж. Иара есышықәса иазгәарҭо иалагеит рашәара 1 азы.

АҞӘА, лаҵара 28 - Sputnik. Жәларбжьаратәи ахәыҷқәа рыхьчара амшныҳәаз Аҟәа ақалақь еиҿнакааит ауснагӡатәқәа рсиа.

Аныҳәамш алагоит агәыҳалалратә уснагӡатә "Дарбанзаалак ахәыҷы иԥсҭазаараҿ иреиӷьу аҵҟьара". Аиԥхныҩлара иалагоит асааҭ 8:00 рзы Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәа, Адраматә театр аҿаԥхьантә.

Аныҳәамш аҳәаақәа ирҭагӡаны еиҿкаахоит агәмырҿыӷьратә программа – акаҭран аҿы асахьақәа рҭыхраз аицлабра, анимациатә программа.

Еиуеиԥшым атемақәа рыла ауснагӡатәқәа ахәыҷқәа рзы имҩаԥгахоит амш зегьы иалагӡаны.

Ақьафурҭатә ҳа "Абургер" иазнархиаз аныҳәатә программа мҩаԥысуеит асааҭ 11:00 - 20:00 рзы.

Ахәылбыҽха астадион "Динамо" аҿы асааҭ 19:00 рзы аҟазаратә-класс мҩаԥигоит UFC ачемпион Хабиб Нурмагомедов.

Амшныҳәа хыркәшахоит аҿарацәа рфестиваль "Абжьы зхоу" ала Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху ашҭаҿы.

Ишьақәырӷәӷәоуп Ахәыҷқәа рыхьчара амш апрограмма

Ахәыҷқәа рыхьчара Амш адунеи зегьы аҿы иазгәарҭоит аԥхын раԥхьатәи амш азы 1950 шықәса раахыс. Иара амҩаԥгараз аӡбара рыдкылан 1949 шықәсазы Аҳәса Жәларбжьаратәи рдемократиатә федерациа асессиаҿы. ООН ари аԥшьгамҭа адгылара анаҭеит, ахәыҷқәа рзинқәа, рыԥсҭазаара, ргәабзиара иара аусуразы еиҳа аԥыжәара змоу хырхарҭаны ирыланаҳәеит.

5

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4