Ӡыхь мҳаҵәк аасыржә: аҵарауаҩ илҳәеит Аԥсны аҵеџьқәа аҭабара изалагаз

23
Аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы Аԥсны ирҵауланы адгьыл кылыржаауа иалагеит, аҵарауаа ргәаанагарала, уи иахҟьаны аҵеџьқәа ҭабо иалагеит.

АҞӘА, лаҵара 30 – Sputnik. Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Аекологиа аинститут агидрометеорологиатәи аекологиатәи гәаҭара аиҳабы Асида Ахсалԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аҿы еиҭалҳәеит ҳтәылаҿы аҵеџьқәа аҭабара изалагаз.

"Адгьылаҵаҟатәи аӡқәа рыҩаӡара аҽахьеиҭанакуа аԥсабаратә ҟазшьа шамоугьы, антропогентә ҟазшьагьы амоуп, даҽакала иуҳәозар, ауаҩԥсы ихҟьоит. Уеизгьы, аҵеџьқәа рҟны аӡы еснагь џьарак игылаӡам, избанзар дара илеиуа ақәеи аси ирыхьԥшуп. Ааԥыни ҭагалани раан ма иҳаракӡахоит, ма илаҟәцәахоит.  Уи зыхҟьо ациклонқәа роуп, алышәшәақәа ыҟоу иҟаму", - лҳәеит аспециалист.

Аха аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Аԥсны ицәырҵыз апроблема аклимат мацара иадҳәалам, уи адгьылкылҵәарақәагьы роуп лҳәеит Ахсалԥҳа.

"Адгьылкылҵәагатә машьына иҷыдоу атехникала адгьыл ҭнажаауеит 43-45 метра ирҵауланы, иаабац аҵеџьқәа ирҿҳарԥшуазар, урҭ 30-35 метра роуп иахьыҵаулоу. Убри азы аӡқәа зегьы иаҳа иахьыҵаулоу илбаауеит, убри иахҟьаны аҵеџьқәа змоу апроблемақәа рызцәырҵуеит, ҿыц адгьыл кылзҵәақәо ирзеиӷьзаргьы", - ҳәа азгәалҭеит аҵарауаҩ.

Адгьыл ирҵауланы акылҵәара иара убас здацқәа дуу аҵиаақәагьы ирԥырхагоуп, иааидкыланы абри зегьы аекологиа иаԥырхагоуп лҳәеит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа иатәу Аекологиа аинститут агидрометеорологиатәи аекологиатәи гәаҭара аиҳабы.

"Абна былрақәа иара убас антропогентә ҟазшьа рымоуп, ҳара ҳҿы ашьхарақәа иахьрыҵаркуа адгьылқәа цәаакуп, уа амца ахала изакӡом, адгьылаҵатәи аӡқәа ыҵҵны иахьцәырҵуагьы маҷым. Абылрақәа аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы еиҳа-еиҳа ицәырҵуа изалагазгьы уи ауп, убарҭ зыӡбахә ҳамоу адгьылкылҵәарақәа ирыхҟьаны адгьылаҵатәи аӡқәа рыҩаӡара лаҟәуа иахьалагаз ауп. Урҭ адгьылкылҵәарақәа есышықәса ирыцымлозар, ирыгхом", - ҳәа азгәалҭеит Ахсалԥҳа.

Ари азҵаара иахылаԥшроуп агеологцәа, избанзар адгьыл кылызҵәо ауаа уи ԥырхагас иҟанаҵар иалшо атәы иазхәыцӡом.     

Ахсалԥҳа иазгәалҭеит адгьылаҵатәи аӡқәа рыҩаӡара алаҟәра апроблема дуқәа цәырнагар шалшо, лара аҵарауаа рахь ааԥхьара ҟалҵеит ари апроблема иазхьаԥшырц, уи аӡбашьа азырԥшаарц азы.

23

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

10
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

10

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8