Аҟәа ахадара асоциалтә проект ҿыц аусура иаланаргеит

10
(ирҿыцуп 11:45 31.05.2021)
Апроект "Ахәыҷқәа ҳмырӡлароуп " ззырхо – аҿар ауаажәларра рыгәҭа аҟазаара ашьцылареи, раԥшьгамҭақәа адгылара рыҭареи, урҭ рынагӡара алыршареи роуп.

АҞӘА, лаҵара 31 – Sputnik. Апроект "Ахәыҷқәа ҳмырӡлароуп " ззырхо асоциалтә шәарҭара иҭагылоу аҿар аус рыдуылароуп, абри атәы лҳәеит арадио Sputnik аҿы аҳҭнықалақь ахадара аҿари аспорти русқәа рзы аусбарҭа аиҳабы Амина Аҩӡԥҳа.

Лара еиҭалҳәеит апроект етап-етапла ишеихшо. Актәи аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаԥгахалоит социалла иуашәшәыроу аҭаацәарақәа рҟынтәи аҿар рԥылара, рыпроблемақәа реилкаара, ареабилитациа рзура.

"Актәи аетап аан афонд "Кьараз" хылаԥшра зырҭо аус рыдаауылоит. Дареи ҳареи ҳаибадыруеит. Аҩбатәи аетап аан шықәәсыла еихшаны аҿар ҳарԥылоит, алекциақәа ҳарзаԥхьалоит", - лҳәоит Амина Аҩӡԥҳа.

Ихадараны иҟоу ахәыҷқәа излалшо ала аинформациа ҭбаа рыҭароуп, ԥхьаҟазы аҵараҵараҿы ацхыраара рзаацырц азы ҳәа лҳәоит лара.

"Ахәыҷқәа гәахәарыла ҳара ҳахь иааиуеит. Дара зегь неиҩымсрада аҟыбаҩ рылоуп, еилҟьоуп, иаҭахны иҟоу маҷк адгылареи ацхыраареи рыҭароуп", - азгәалҭеит лара.

Амина Аҩӡыԥҳа лажәақәа рыла аԥхьа иазыԥхьагәаҭан апроект иадыԥхьалазарц 14 - 18 шықәса зхыҵуа,  аха аиҵыбцәагьы аинтерес ркуа ианалага зегь адрыԥхьаларц рыӡбеит. Лара илҳәеит ишазыԥхьагәаҭо ззанааҭ алызххьо рзы аҟазаратә-классқәа рымҩаԥгара.  Иаҳҳәап ачысҟаҵара знапы алаку ауаҩы илшоит уи атәы рзеиҭеиҳәарц, даргьы рыҽԥыршәар ҟалоит афатәҟаҵараҿы.

Амина Аҩӡыԥҳа илҳәеит иахьазы апроект ишалахәхахьо 50-ҩык ахәыҷқәа.  Апроект рҽаладырхәырц рылшоит изҭаху зегьы.

10
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

3
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

3
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

19
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

19