Фигурное катание

Шәачатәи аҵаақәшьқьрааҩцәа аиндаҭларатә сезон аламҭалаз Аԥсныҟа иааит

12
Аҵаа ақәшьқьраара азыҟаҵаразы аолимпиатә центр аԥҵан 2016 шықәсазы Аолимпиатә парк аҿы, Шәача.

АҞӘА, лаҵара 31 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Аҵаа ақәшьқьраара азыҟаҵаразы Шәачатәи аолимпиатә центр аспортсменцәа Аԥсны иҟоуп, абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит аспортсменцәа разыҟаҵаҩ Фиодор Климов.

Иара иажәақәа рыла 13 -22 шықәса зықәра ыҟоу, Краснодартәи атәылаҿацә ахьӡала иқәгыло аиндаҭларатә сезон аламҭалаз Аԥсныҟа иааит "иԥшшоу" аҽазыҟаҵарақәа рзы.

"Арҭ аизарақәа зымҩаԥырго ԥхьаҟатәи разыҟаҵарақәа ҵаҵӷәыс ироуа аҟазшьақәа, алшарақәа, аццакра рзырҳаразы ауп. Асеиԥштәи аизарақәа хра рымоуп избанзар ихарам. Аҟәа ҳаҟоуп, амшынԥшаҳәа ҳацәыхарам, аҽазыҟаҵарақәа рышьҭахь амшын иҭалахьоугьы ыҟоуп. Аԥсныҟа уаанӡа аӡәгьы дмаацызт, аԥсшьарамшқәа раан аекскурсиа амҩаԥгара ҳагәҭакуп. Зегь маншәалахар, ԥхьаҟагьы арахь ҳаалоит", - иҳәеит Климов.

Климов иазгәеиҭеит аспортсменцәа цәыббрамзатәи ақәгыларақәа рыҽшазыҟарҵо. Дара Аԥсны иҟазаауеит рашәара быжьбанӡа.

Аҵаа ақәшьқьраара азыҟаҵаразы аолимпиатә центр аԥҵан 2016 шықәсазы Аолимпиатә парк аҿы. 20-ҩык азыҟаҵаҩцәа ыҟоуп, шәҩык рҟынӡа аспортсменцәа рҽазыҟарҵоит. Ацентр аҿы – аӡәаӡәалатә, ҩыџьа-ҩыџьалатә, асинхронтә акәашаратә ҵаақәышьқьраара ирзыҟарҵоит.

Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит аҵаатә хан "Айсберг" азыҟаҵаратә аренаҿы.

12

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8