Аԥсны аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит

17
(ирҿыцуп 15:00 01.06.2021)
Акоронавирустә инфекциаҟынтәи алаҵа "Спутник V" Аԥсны ауаа ирыларҵо иалагеит лаҵара 12 рзы. 6 500 доза алаҵа Аԥсныҟа иааргеит мшаԥы 30 рзы. Алаҵа аҭыжьҩы иҭаххарақәа инарықәыршәаны иҵәахуп.

АҞӘА, рашәара 1 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит аҟәатәи аполиклиникаҿ рашәара 1 азы.

"Еиҭакрак схы иадызбалом. Зегь бзиоуп" ҳәа иҳәеит алаҵаҟаҵара ашьҭахь аминистр.

  • Аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит
    © Sputnik / Томас Тхайцук
1 / 3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Аиустициа аминистр Анри Барцыц акоронавирус аҟынтә алаҵа ҟаиҵеит

Алаҵа "Спутник V" адунеи зегь аҿы ахы бзианы иаанарԥшит иҳәеит Анри Барцыц.

"Урыстәыла анапхгара ҭабуп ҳәа расҳәарц сҭахуп ачымазара ҿкы ҳхы ацәахьаҳчартә аҭагылазаашьа ахьҳарҭаз азы. Ирацәаҩуп издыруа, исзааигәоу алаҵа ҟазҵахьоу. Сҭаацәа Москва алаҵа ҟарҵеит. Рхы акала иахашшаауам", - иҳәеит иара.

Аԥыза-министр Александр Анқәаб лаҵара 28 азы аусутә еилацәажәара мҩаԥигеит коронавирустә инфекциаҟынтә алаҵаҟаҵара иазкны. Амедусзуҩцәа Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭарҳәеит Аԥсны ашәҟәы ишҭагалоу акоронавирус SARS-CoV-2 "британиатәи аштамм" ахҭысқәа фба. Иара абри аилацәажәараҿы аԥыза-министр иҳәеит хымԥадатәи алаҵаҟаҵара иалагар шалшо.

иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

17

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

10
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

10

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8