Ахәыҷқәа рыхьчара Амш азы Аԥсны ахада иԥҳәыс Тҟәарчалтәи ахәыҷбаҳча даҭааит

12
(ирҿыцуп 20:16 01.06.2021)
Аелита Ахьиԥҳа иазгәалҭеит атәыла анапхгара рзы Тҟәарчал араион ацхыраара аԥыжәара змоу зҵаараны ишыҟоу.

АҞӘА, рашәара 1– Sputnik. Ахәыҷқәа рыхьчара Амш азы Аԥсны ахада иԥҳәыс Аелита Ахьиԥҳа Тҟәарчалтәи ахәыҷбаҳча "Амра" даҭааит ҳәа аанацҳаит ахада ипресс-маҵзура.

Ахәыҷбаҳча аҳамҭақәа азналгеит – акомпиуторқәа хԥа, ателевизорқәа хԥа, ауарҳалқәа, аиарақәыршәқәа, аспорттә маҭәахәқәа, аӡәӡәага машьына, ахәмаргақәа.

Ахәыҷқәа рысас илзыԥшын ашҭаҿы. Ахәыҷқәа Аелита Ахьиԥҳа илыкәшаны рдыррақәа лдырбеит.

Аелита Ахьиԥҳа ахәыҷбаҳча аҭагылазаашьа ҭылҵааит, аусзуҩцәа дрыҿцәажәеит. Тҟәарчал араион ахада Исидор Дочиеи ахәыҷбаҳча аиҳабы Ванда Аҳәԥҳаи ахада иԥшәмаԥҳәыс ҭабуп ҳәа ларҳәеит Тҟәарчал иазыҟалҵаз азхьаԥшразы.

"Иҭабуп ҳәа шәаҳҳәоит гәык-ԥсык ала иахьатәи амшныҳәазы ҳақалақь, ҳхәыҷбаҳча алкааны шәахьаҭааз", - лҳәеит Аҳәԥҳа.

Аелита Ахьиԥҳа илҳәеит ахәыҷқәа зегьы аԥхарреи абзиабареи рыманы ирызҳалар шакәу, тҟарчалаа ракәзар ҷыдалатәи азнеишьа ишаԥсоу.

"Иахьатәи амш азы аибашьра аӡбахә алацәажәара сҭахым, аха иҳамоу апроблемақәа зегьы ирхыҵхырҭоуп иара. Агәра згоит атәыла анапхгара иԥыжәаратә хырхарҭаны Тҟәарчал аҿиара иазхьаԥшып ҳәа. Очамчыра араион аҿы акәзар атуристтә комплекс ду аргылара иаҿуп. Уи акыр ицхыраагӡахоит ауааԥсыра рзы. Ауаа аԥсҭазаара бзиа рымазароуп. Ахәыҷқәа сахьрыхәаԥшуа рыблақәа лашоит. Урҭ ацхыраареи адгылареи рыгымхароуп", - лҳәеит ахада иԥҳәыс.

Лара ахәыҷбаҳча аиҳабыра ҭабуп ҳәа ралҳәеит рџьабаазы. Ахәыҷқәа лыдыргыланы афотосахьа ҭылхит.

12

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8