Аҟәа ахәыҷқәа рыхьчара Амш азгәарҭеит

9
(ирҿыцуп 09:40 02.06.2021)
Ахәыҷқәа рзы еиҿкаан еиуеиԥшым апрограмма, бзиа еицырбо амультфильмқәа рфырхацәа рԥылара, ашәақәа рфестиваль.

АҞӘА, рашәара 2 - Sputnik. Ахәыҷқәа рныҳәа хада – Ахәыҷқәа рыхьчара амш азгәарҭеит Аҟәа. Дара рзы иазырхиан аконцертқәа, ақәгыларақәа, аниматорцәа ааԥхьан.

Аҳҭнықалақь аҿы ԥшшәы рацәала еилаԥсан апрограмма аиҿкаашьа. Шьыжьнаҵы аспорт абзиабаҩцәа  еиԥхныҩлон.

Аамҭақәак рышьҭахь Амҳаџьырқәа рыԥшаҳәаҿы традициак еиԥшхахьоу асахьақәа рҭыхраз аицлабра мҩаԥган. Ахәыҷқәа иҭырхуан дара рдунеи досу ишибоз. Иара ҭәын шәҭыла, еиуеиԥшым ԥшшәхәыла.

Хәышықәса зхыҵуа Амина лласба хәыҷы Џьек асахьа ҭылхырц лыӡбеит. Иара акалашәа иссируп – аҵыхәа гәилԥшшәылоуп, алымҳақәа шьацԥшшәылоуп. Амина ишылҳәо ала, иара аԥсҭазаараҿы акаҳуаԥшшәы иаманакуеит.

"Иареи сареи ҳаиҩызцәоуп, еснагь ҳаицыхәмаруеит", - лҳәоит лара.

Амшын аԥшаҳәа аччабжьи абжьырацәеи ықәыҩуан. Аҵааршәи абымба хааи ахьырҭиуаз аҭыԥқәа рҿы агәаран иқәгылан аҭаацәеи ахшареи.

Ахәыҷқәа ирыдныҳәалон амультфильмқәа рфырхацәа – Леди Баг, Скаи, Белоснежка, ақьачақьцәа. Урҭ урыцыхәмарыр, урыцкәашар ҟалон.

Аӡыршә ахьгылоу ашҭаҿы имҩаԥган  ахәыҷы сахьаҭыхратә студиақәа "Сальвадор", "Мухус", "Промоарт" рааӡамҭацәа русумҭақәа.

Есышықәса Ахәыҷқәа рыхьчара амш – рашәара 1 аҽны акциа "Ахәыҷра аныҳәа. Иқьиоу акартош" мҩаԥысуеит Аҟәа, "А-бургер" захьӡу ақьафурҭақәа ҩба рҟны.

Есышықәса ари акциа иадрыԥхьалоит Аԥсны еицырдыруа, аекранқәа рҟны лассы-ласс ицәырҵуа ауаа, афонд апартниорцәа, урҭ акассаҿы игыланы, ихәаахәҭуеит. Иеизырго аԥара ахәыҷ чымазцәа рыхьӡала инарышьҭуеит.

Ақәԥаҩ Хабиб Нурмагомедов асанкциақәа ирыхҟьаны Аԥсныҟа дахьзымааз  згәы иалоу рацәаҩуп. Аха амш ахәылԥаз  еиҿкаахеит ашәаҳәаҩцәа ҿарацәа рфестиваль "Абжьы зхоу".

9

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4