Аҟәа COVID-19 аҟынтә алаҵаҟаҵара аҩбатәи аетап иалагеит

30
(ирҿыцуп 16:53 02.06.2021)
Акоронавирустә инфекциаҟынтәи урыстәылатәи "Спутник V" ала алаҵаҟаҵара Аԥсны ихацыркын лаҵара 11 азы.

АҞӘА, рашәара 2 – Sputnik. Аҟәа алаҵаҟаҵара аҩбатәи аетап иалагеит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭалҳәеит Аҟәа ақалақь ахадара агәабзиарахьчара аусбарҭа аиҳабы Ирма Воуԥҳа.

"21 мшы ҵит раԥхьатәи апациентцәа ақалақьтә поликлиника №1 аҟны алаҵа рзыҟарҵеижьҭеи. Иахьа аҩбатәи алаҵа рзыҟарҵоит. Аԥхьанатә ауаа алаҵаҟаҵара азҵаара иацәшәо иазнеиуан, аха нас еиҳа инарҭбааны аинформациа роуа ианалага иаҳҭаауа иалагеит. Иахьазы ԥхынгәы 7 аҟынӡа асиақәа ҭәуп", - ҳәа лҳәеит лара.

COVID-19 аҟынтәи алаҵаҟаҵара иалагазар, зықьҩык рҟынӡа алаҵа рзыҟарҵахьеит.

"Асанитар-епидемиологиатә маҵзура иазгәанаҭоит акоронавирус зыдбаламыз ауаа ацәеижьҿагылақәа рзы ршьа анализ арымҭар шауа", - ҳәа лҳәеит аҳақьым.

Ирма Воуԥҳа еиҭалҳәеит алаҵа ззыҟарҵаз рҟынтәи ишыҟаз акоронавирус змаз. Аха убри аангьы апациент изы шәарҭара аҵам. Алаҵа ачымазара амҩасшьа арԥсыҽыр ауеит", - ҳәа лҳәоит лара.

COVID-19 зхызгахьоу алаҵа ҟарҵар рылшоит фымз рышьҭахь ҳәа азгәалҭеит Воуԥҳа. Лара лазԥхьагәаҭара ала, адинамика шцо ицар, аҳҭнықалақь аҿы алаҵаҟаҵара актәи апартиа ҩымз рыҩнуҵҟа имҩаԥгахоит.

  • Ирма Воуԥҳа арадио Sputnik аҟны инарҭбаау лыҿцәажәара шәазыӡырҩыр ҟалоит абра>>

Лаҵара 28 рзы амедусзуҩцәа аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭарҳәеит "британиатәи аштамм" ареспубликаҿы ишазгәаҭо.

Аԥыза-министр иҳәеит ареспубликаҿ алаҵаҟаҵара хымԥадатәхар шауа.

30
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4