Аԥсуа-аурыс программа Аԥсны атәылауаа COVID-19 азы риммунтә статус ҳәаақәнаҵоит

17
Акоронавирустә инфекциаҟынтәи урыстәылатәи "Спутник V" ала алаҵаҟаҵара Аԥсны ихацыркын лаҵара 11 азы.

АҞӘА, рашәара 3 – Sputnik. Рашәара 7 инаркны ареспубликаҿы имҩаԥгахоит Аԥсуа-аурыс программа Аԥсны атәылауаа COVID-19 азы риммунтә статус аҳәаақәҵараз ҳәа лҳәеит Аҟәа ақалақь аҳақьым хада Алла Белиаева. Абри атәы аанацҳауеит Агәабзиарахьчара аминистрра.

"Атәыла аҩнуҵҟа ацәеижьҿагылақәа рзы 3 000 хкы. Арҭ анализқәа ауааԥсыра рзы ихәыдаԥсадахоит. Анализ шыҟарҵалак, мчыбжьык аҩнуҵҟа алҵшәа дырдырхоит", - ҳәа лҳәеит лара.

Асеиԥштәи аҭҵаара иаанарԥшуеит Аԥсны заҟаҩ ршьа ацәеижьҿагыла алоу ҳәа лҳәоит аҟазауаҩ.

"Ауснагӡатә атәыла араионқәа зегьы рҿы имҩаԥгахоит. Актәи алаҵа ҟазҵаз анализ арымҭароуп, избанзар уи иахәҭоу арбага аанарԥшуам. Акоронавирустә инфекциа сымазар ҟалоит ҳәа згәы иаанаго, аха анализ азымҭац, ма ичмазҩымхац анализ ҟарҵар ауеит. Анализ ҟарҵоит Ареспубликатә бак-лабораториаҿ", - лҳәоит Алла Белиаева.

НИИЕПиТ аиммунологиеи авирусологиеи рлабораториа аиҳабы Алиса Матуаԥҳа иазгәалҭеит атәылаҿ аепидемиологиатә ҭагылазаашьа маншәала ыҟазарц азы алаҵаҟаҵара мҩаԥгатәуп ҳәа.

"Ауааԥсыра рыхәҭак ачымазара рхыргахьеит, аиммунитет COVID-19 ахь ироухьеит, егьи ахәҭа алаҵа ҟарҵар, хара имгакәа 70% ауааԥсыра аиммунитет роуп ҳәа ҳгәыӷуеит", - лҳәеит лара.

Авирусолог Матуаԥҳа илҳәеит "Спутник V" "британиатәи" аштаммгьы иаиааиуеит ҳәа. Белиаева лажәақәа рыла ари аштамм Аԥсны иалагалан. Лара лгәаанагарала, ицәырҵыр алшоит "индиатәи" аштамм, избанзар аҳәаақәа рҿы аԥкрақәа аԥыхуп. Амедусзуҩцәа ирҳәоит зҽеиҭазкуа авирусгьы ахымҩаԥгашьа аԥхьатәи авирус иеиԥшуп, аҽацәыхьчарагьы уаанӡатәи апрофилактикатә уснагӡатәқәа реиԥш ауп ишымҩаԥгалатәу ҳәа.

Лаҵара 28 рзы амедусзуҩцәа аԥыза-министр Александр Анқәаб изеиҭарҳәеит "британиатәи аштамм" ареспубликаҿы ишазгәаҭоу.

Аԥыза-министр иҳәеит ареспубликаҿ алаҵаҟаҵара хымԥадатәхар шауа.

17
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау (1278)

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4