Аԥхынра иалагӡаны урыстәылатәи аррамаҵзурауаа шәкы рҟынӡа ҽазыҟаҵара мҩаԥыргоит

9
(ирҿыцуп 14:29 03.06.2021)
Аԥсны иҟоу урыстәылатәи Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аԥхынтәи аҽазыҟаҵарақәа ирылагеит.

АҞӘА, рашәара 3 - Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа шәкы рҟынӡа ҽазыҟаҵара мҩаԥыргараны иҟоуп ҳәа аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Аҽазыҟаҵарақәа реиҳарак мҩаԥгахоит ашьхараҿи уахынлатәи аамҭази. Абаза амотохысратә ҟәша аруаа 2,5 мзы рҟынӡа аҽазыҟаҵарақәа рҿы ирхыргоит.

Абаҩырҵәыраҽазыҟаҵарақәа реиҳарак мҩаԥыргоит аҵара-ҽазыҟаҵаратә комплексқәа рҿы Амшын еиқәа акваториа иаԥну 750 метр ԥшьыркца зҵазкуа аҭыԥқәа рҿы. Араҟа дара армаҭәа рышәны, абџьар кны аӡсара иахрыжьуеит. Аамҭак ала шәҩык рҽазыҟаҵара мҩаԥгахар ауеит.

Аԥхынтә ҵара-ҽазыҟаҵарақәа рхырхарҭа хадахьы иаҵанакуеит аԥырҩы дызҭам ахархәагақәа рхархәара. Зынӡа ахархәара рыҭоуп зқьы рҟынӡа ак арратә техника.

9

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8