Аӷба маҷқәа рзы аҳәынҭинспекциа Аԥсны араионқәак рҿы амшын аҟәара дрыцқьеит

13
(ирҿыцуп 14:19 05.06.2021)
Аԥсны амшынҭаларатә сезон официалла иаартын асабша рашәара 5 рзы. Уи асезон иалагаанӡа Аԥсны Аӷба маҷқәа рзы аҳәынҭқарратә инспекциа есышықәса араионқәа рҟны амшын аҟәареи амшын аҵеи дрыцқьоит.

АҞӘА, рашәара 5 – Sputnik. Аԥсны Аӷба маҷқәа рзы аҳәынҭқарратә инспекциа Гагреи Гәдоуҭеи араионқәа рҿы, Пицунда, Аҟәа, Тамшь амшын аҟәареи амшын аҵеи дрыцқьеит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит аинспекциа аиҳабы Ҭенгиз Сабуа.

Иара иазгәеиҭеит аҳәынҭинспекциа иарыцқьар шакәу Гәылрыԥшьи Очамчыреи араионқәа, иара убас Цандрыԥшь аҳаблан амшын аҵа дрыцқьараны ишыҟоу. Аха уи макьана изалыршахом, избанзар амшцәгьақәа ирыхҟьаны амшынӡы хәашьуп, аӡхәыҵалаҩцәа аусурақәа рзымҩаԥгаӡом.

Амшын аҵа агәамсам аҭыгаразы аӡхәыҵалаҩцәа 20 метра раҟара инаскьоит. Сабуа излеиҳәаз ала, аҵантәи иҭыргоит ауаҩы дԥызҟар зылшо ишәарҭоу амаҭәарқәа. Еиҳа иссоу агәамсам ацәқәырԥақәа рхалагьы аҟәарахьы иқәрыжьуеит.

"Ҵыԥх автомашьынақәа рырныҟәагақәа инадыркны иҭаҳамгаз иҟоузеи, иҟан иҵегьы идууз амаҭәарқәа, урҭ напылагьы рҭыгара уадаҩын, иҟан арԥжәагақәа рыла амшын аҭаԥжәара анҳақәшәозгьы", - иҳәеит иара.

Аӷба маҷқәа рзы аҳәынҭқарратә инспекциа Аԥсны аус ауеит 2014 шықәса инаркны. Уа аус руеит ԥшьҩык аӡхәыҵалаҩцәа, аха даҽа ҩыџьа ыҟазар бзиан, амала агәаҳәара змоу маҷҩуп иҳәоит Сабуа.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

13

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

10
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

10

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8