Бзыԥ аҩхааҿы атуристка аӡиас далаҳаит, Аԥсны АҶА уи лыԥшаара иаҿуп

12
(ирҿыцуп 23:48 06.06.2021)
Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра роуит 18 сааҭ 35 минуҭ рзы, атуристка аӡиас Иаӷьа далаҳаит Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аҟны Иаӷьатәи аӡхыҽҽахьы (Аӡкылҟьа) уахьаваҵәиуа азааигәара иҟоу ацҳаҟынтәи.

АҞӘА, рашәара 6 – Sputnik. Иахьа хәлаанӡа аиқәырхаҩцәа аӡиасқәа Иаӷьеи Бзыԥи ргәаҭара иаҿын, уи  иадҵны ицоз амахәҭақәагьы ҭырҵааит, аха дырзымԥшааит ҳәа рҳәоит АҶА апресс-маҵзураҿы.

Аиқәырхаратә ҟәшақәа рашәара 6 ахәылԥаз адырра шаароузҵәҟьа Бзыԥ аҩхаахь идәықәлеит. 

Аусбарҭаҿы ирымоу адыррала, ауаа рыла ишабоз аҭыԥҳа амаакыра змамыз ацҳаҟынтә аӡиас далаҳаит.

Ақәоура ӷәӷәақәа ирыхҟьаны Бзыԥ аҩхааҿы илеиуа аӡиасқәа акыр ирыцлеит, иаӷьхеит. Аԥшаарақәа рҟны Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа ирыцхраауеит Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аусзуҩцәагьы.

12

Акоронавирус злаз ҩыџьа рыԥсҭазаара иалҵит, шәҩык инареиҳаны ирыдырбалеит Аԥсны

6
(ирҿыцуп 00:14 22.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 16367-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15269-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 243-ҩык.

АҞӘА, рашәара 21– Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 378-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 108-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭаҿы рыԥсҭазаара иалҵит ҩыџьа апациентцәа, 84 шықәса зхыҵуаз ахаҵеи 1940 шықәсазы ииз аԥҳәыси.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 61-ы, урҭ рахьтә 61-ы акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 14-ҩык, ибжьаратәуп - 31-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә жәаҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 22-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 19-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - 14-ҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

6
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәарҷиаԥҳа Галтәи аколлеџь аҟны аскаи-клуб иазкны

4
(ирҿыцуп 20:21 21.06.2021)
Галтәи агуманитартә коллеџь аиҳабы Гәында Кәарҷиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит аколлеџь ахыбраҟны аус зуаз аскаи–клуб аҟны аҿарацәа иддырҵоз, урҭ рдыррақәа ԥхьаҟа рхы иадырхәар ахьрылшо атәы.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Кәарҷиаԥҳа Галтәи аколлеџь аҟны аскаи-клуб иазкны

"Иформалтәым аҵараҟны иҿыцуи ааӡара иаҵанакуа азнеишьақәеи" апроект алҵшәақәа еихыршьалеит мышқәак раԥхьа Гал. Уи рхы аладырхәит Гали Тҟәарчали араионқәа рхадацәа.

"Аколлеџь ахыбраҟны ҩышықәса инарзынаԥшуа аскаи-клуб ыҟан. Уи аҿарацәа еиднакылон, ҳастудентцәагьы иргәаԥхан иалалаз ыҟоуп. Еицәажәон, ихәмаруан, имҩаԥыргон еиуеиԥшым аныҳәақәа, уи адагьы аҵара ахьырҵаша, аусурҭа шырԥшааша, абизнес-планқәа рыҩра уҳәа рзы ицхыраагӡан. Уи аамҭазы ҳара ҳколлеџь аҟны ахәыҟаҵаҩ изанааҭ ала акурсқәа еиҿаҳкаауан, аклуб аҟынтәи быжьҩык аҿарацәа ааргеит… Мчыбжьык ауп инхаз, шықәсык аҵара зҵоз ауҳажьырц азы. Аусурҭа атәы ҳҳәозар, заанаҵы ҳрацәажәан, иҟоуп Гагра, Риҵа ицо, иҟоуп Гал ақаҳуажәырҭаҟны, ачаӡырҭаҟны аус зуа", - лҳәеит Кәарҷиаԥҳа.

Шәазыӡырҩы аудио.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

4