Бзыԥтәи аҩхааҟны аволонтиорцәа 50 шьапы ашыц еиҭарҳаит

22
(ирҿыцуп 01:28 07.06.2021)
Аекспертцәа иҟарҵаз ахәшьарала, иахьазы Аԥсны ашыц ахьеизҳауа адгьыл 500 гектар иҟоуп, уи жәантә еиҵоуп ашыц хызшьаауа ахәаҷа Аԥсны ицәырҵаанӡа иҟаз амҽхак аасҭа.

АҞӘА, рашәара 7 – Sputnik, Бадри Есиава. Бзыԥтәи аҩхааҿы аволонтиорцәа ашыц 50 шьапы еиҭарҳаит Аеколог имш аҳаҭыр азы асабша рашәара 5 рзы, абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭалҳәеит ауаажәларратә екологиатә еиҿкаара "Аԥсабара Еко"ахантәаҩы Асҭанда Џьниаԥҳа. 

"Ҳара агрант ҳаиааин, ԥшьышықәса раԥхьа Мгәыӡырхәа ақыҭан иҳамоу аекологиатә база "Аԥсабара" аҿы еиҭаҳҳаит ашыц еиҭаҳатә. Урҭ наган асабша Бзыԥтәи аҩхааҿы еиҭаҳҳаит. Ҳара ирацәаны аиҭаҳатәқәа ҳаман, ашыцгьы, апальмақәагьы, аха шықәсқәак раԥхьа цәгьахәыцҩык ҳтеплицаҿы агербицидқәа рылеиҭәан, аҵиаақәа рыбжак ԥхасҭахеит. Ҳара наҟ-наҟгьы ҳгәы иҭоуп Бзыԥтәи аҩхааҿы уаҩ дахьзымнеиуа аҭыԥқәа рҿы ашыц иҵегьы аиҭаҳара", - ҳәа азгәалҭеит Џьниаԥҳа.

1 / 4
Бзыԥтәи аҩхааҟны аволонтиорцәа 50 шьапы ашыц еиҭарҳаит

Лара ишазгәалҭаз ала, ашыц ашьшьыҳәа иазҳауеит, иара иақәнагоу аԥхарра азаԥҵатәуп атеплицаҿы. Иара убас лара лажәақәа рыла, Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аҿы Бзыԥтәи аҩхаа иахьаҵанакуа уаанӡа ашыц хызшьаауаз ахәаҷа анырҵәаразы ахәшәқәа ахьақәырҭәоз аҭыԥқәа рҿы ашыц еиқәхеит. Пицунда ус еиԥш ашыц зеиқәымхеит, избанзар усҟан иақәнагаз аусурақәа уаҟа имҩаԥырымгаӡеит.

Колхидатәи мамзаргьы кавказтәи ашыц — реликттә ҵлажәлоуп. Иара ахьҭақәа ачҳауеит −10 °C рҟынӡа, 600 шықәса ннаҵуеит. Аизҳара ашьшьы-шьшьыҳәоуп ишымҩаԥысуа – шықәсык ала сантиметрақәак иазҳауеит.

Ашыц хызшьаауа ахәаҷа мцаԥшь Аԥсны ицәырҵит 2021 шықәсазы Шәачантәи. Аолимпиатә комплексқәа рыргылараан Урыстәыла Италиантәи иаахәаны иаанагаз ашыц еиҭаҳатә китаитәин, уи иалан ашыц иаԥырхагоу ахәаҷа мцаԥшь.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

22
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

3
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

3
В Сухуме загорелось здание бывшей кондитерской фабрики

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

19
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

19