Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит

20
(ирҿыцуп 10:58 07.06.2021)
Урыстәылатәи атуристка Дариа Манасова Бзыԥ аҩхааҿы аӡиас Иаӷьа далаҳаит амҽыша рашәара 6 рзы. Агәгәаҳәа илеиуаз аӡы иаразнак дахәланагалеит.

АҞӘА, рашәара 7 - Sputnik. Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡы иагаз Ҭаҭарсҭан атәылауаҩ Дариа Манасова лыԥшаарақәа ирыцырҵеит рашәара 7 шьыжьнаҵы ҳәа аанацҳауеит аусбарҭа апресс-маҵзура. 

Аԥшааратә операциа иалахәуп 30-ҩык рҟынӡа АҶА аусзуҩцәеи Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аусзуҩцәеи еицхырааны.

 • Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит
  © Foto / МЧС Абхазии
 • Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит
  © Foto / МЧС Абхазии
 • Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит
  © Foto / МЧС Абхазии
 • Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит
  © Foto / МЧС Абхазии
1 / 4
© Foto / МЧС Абхазии
Аԥсны АҶА аиқәырхаҩцәа аӡиас иагаз атуристка лыԥшаара еиҭалагеит

Амашәыр ҟалеит ҳәа Аԥсны АҶА аҷаԥшьаратә хәҭахьы адырра роуит рашәара 6, 18 сааҭ 35 минуҭ рзы, атуристка аӡиас Иаӷьа далаҳаит Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк аҟны Иаӷьатәи аӡхыҽҽахьы (Аӡкылҟьа) уахьаваҵәиуа азааигәара иҟоу амаакыра змам ацҳаҟынтәи.

Аиқәырхаратә ҟәшақәа рашәара 6 ахәылԥаз адырра шаароузҵәҟьа Бзыԥ аҩхаахь идәықәлеит. Аҽны хәлаанӡа аиқәырхаҩцәа аӡиасқәа Иаӷьеи Бзыԥи ргәаҭара иаҿын, уи иадҵны ицо амахәҭақәагьы ҭырҵааит. Аха дырзымԥшааит: ашьхараҿы ақәа ӷәӷәаны иахьлеиуа иахҟьаны Бзыԥ аҩхаа аӡиасқәа зегьы ирыцлеит, урҭ акыр иаӷьны илеиуеит, уи аԥшаарақәа акыр идыруадаҩуеит.

20

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

9
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

9

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8