Ашьапылампыл азы Аԥсны ачемпионат аҩбатәи аикәшара иалагеит рашәара 7 рзы

12
(ирҿыцуп 18:42 07.06.2021)
Ашьапылампыл азы Аԥсны XXVIII ачемпионат иалахәуп акомандақәа ааба: "Саӡ" – Цандрыԥшь, "Гагра" – Гагра, "Афон" – Афон ҿыц, "Риҵа" – Гәдоуҭа, "Динамо" – Аҟәа, "Нарҭ" – Аҟәа, "Самырзаҟан" – Гал, "Шахтиор" – Тҟәарчал.

АҞӘА, рашәара 7 - Sputnik. Ашьапылампыл азы Аԥсны XXVIII ачемпионат аабатәи атур ахәмаррақәа ирылагеит ашәахьа рашәара 7 рзы Аҟәа астадион "Динамо" аҿы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны Ашьапылампыл азы афедерациа.

Атурнир аҩбатәи аикәшара, ма аабатәи атур, иалагеит аҳҭнықалақь акоманда "Динамо"-и цандрыԥшьтәи "Саӡ"-и рыхәмаррала.

Рашәара 8 рзы "Афон" ирындаҭлоит ачемпионат аҿы уажәазы актәи аҭыԥ аҿы игылоу "Гагра".

Ахаша рашәара 9 рзы Очамчыра Витали Дараселиа ихьӡ зху астадион аҿы ихәмаруеит тҟәарчалтәи "Шахтиори" аҟәатәи "Нарҭи".

Аабатәи атур аҵыхәтәантәи ахәмарраҿы еиқәшәоит гәдоуҭатәи "Риҵеи" галтәи "Самырзаҟани". Ахәмарра мҩаԥысуеит рашәара 10 рзы Гәдоуҭатәи Лев Ажьиба ихьӡ зху астадион аҿы.

Адырраҭараҿы иазгәарҭоит ахәмаррақәа зегьы ишрылаго асааҭ 17:30 рзы.

Мшаԥы 20 инаркны абҵарамзанӡа имҩаԥысуа Ашьапылампыл азы XXVIII ачемпионат иалахәуп Аԥсны араионқәа зегьы рҟынтәи акомандақәа ааба.  

12

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

11
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

11

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8