Аԥснытәи автомашьынақәа рыԥшәмацәа Урыстәыла ралалара дырмариеит

11
(ирҿыцуп 10:43 08.06.2021)
Уаанӡа ахатәхархәаразы Урыстәыла аҵакырахь аамҭала автотранспорт хархәага алазгалоз ахатәхаҿқәа мызкы акәын ҿҳәарас ирырҭоз.

АҞӘА, рашәара 8 – Sputnik. Аԥсны атәылауаа ирырҭеит азин атранспорт хархәага аҭаҩратә карточка ҳазалхратә декларациак аҳасаб ала рхы иадырхәаларц автомашьына аурыс-аԥсуа ҳәаа ианахысуа ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҳазалхратә еилакы.

Аҭаҩратә карточка аздырхиоит МАПП "Адлер" аҿы.

Алагала ҿыц инақәыршәаны Аԥсны атәылауаҩ илшоит автотранспорттә хархәага Урыстәылаҟа иалеигалар ашәахтәқәеи ашәарақәеи шықәсык аҩнуҵҟа иахымшәаауа.

Убри аан ахатәхаҿқәа аҳәаа шаҟантә ирҭаху аҟара иахыслоит, иԥкым.

Уаанӡа автотранспорт хархәага ахатәхархәаразы аҳәаа ахыгара аҿҳәара мызкы ҳәа ишьақәыргылан.

Аилак апресс-маҵзураҿы иара убасгьы ирҳәеит Аԥснытәи аҳазалхырҭатә ҭыԥ (иҷыдоу) ишалшо ареспублика аҵакыраҿы иҭаҩу автотранспорт хархәага, аамҭала Урыстәыла аҵакырахь инагоу, аха ареспублика иалгам ҳәа иазгәаҭоу ареспублика аҵакыраҿы ишыҟоу ашьақәырӷәӷәара.

Абас ала Аԥсны атәылауаҩ, Урыстәыла аҵакыра иалалаз, аха аамҭалатәи алагалара аҳазалхратә процедура хызмыркәшаз Аԥсны даналало автотранспорт хархәага ареспублика аҵакыраҿы ишыҟоу шьақәирӷәӷәар илшоит.

Апост абри аҭыӡҭыԥ аҿы иҟоуп: Гәылрыԥшь аҳабла, Ботаническаиа амҩа, аҩ. 37.

Атранспорт хархәага аҭаҩратә карточка ахархәара аҭагылазаашьа иалацәажәан аҳазалхратә усеицуразы аурыс-аԥсуа усутә гәыԥ аилатәараан 2021 шықәса мшаԥы 15 азы.

11

Аԥсны акоронавирус зыхьуа даҽа 45-ҩык рыцлеит иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла

3
(ирҿыцуп 22:57 12.06.2021)
Аепидемиа иалагеижьҭеи Аԥсны акоронавирус зцәа иаланы иаадырԥшыз ауаа рхыԥхьаӡара 15756-ҩык ыҟоуп, ргәы бзиахеит 15069-ҩык, рыԥсҭазаара иалҵит 238-ҩык.

АҞӘА, рашәара 12 – Sputnik. Иҳаҩсыз уахыки-ҽнаки рыла COVID-19 рылоу ирыламу аилкааразы 177-ҩык атестқәа рзыҟаҵан, урҭ рахьтә 45-ҩык рцәа акоронавирус шалаз аадырԥшит ҳәа аанацҳауеит Ауааԥсыра COVID-19 рацәыхьчаразы аоперативтә штаб.

Абыржәтәи аамҭазы Гәдоуҭатәи араионтә хәышәтәырҭа хадаҿы ишьҭоуп 38-ҩык, урҭ рахьтә 37-ҩык акоронавирус адиагноз рзышьақәыргылоуп, рҭагылазаашьа бааԥсуп 12-ҩык, ибжьаратәуп - 26-ҩык.

Аҟәатәи аинфекциатә хәышәтәырҭаҿы ирхәышәтәуеит акоронавирус зцәа иалоу 40-ҩык апациентцәа, урҭ рахьтә ааҩык рҭагылазаашьа уадаҩуп. Очамчыра ирхәышәтәуеит 10-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭаҿы - 15-ҩык, Тҟәарчалтәи ахәышәтәырҭаҿы - ааҩык апациентцәа.

Акоронавирус иазку ажәабжьқәа зегьы шәрыԥхьар ҟалоит абра>>

3
Атемақәа:
Аҿкычымазара – акоронавирус Аԥсни адунеи аҿи: иалкаау

Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

4
(ирҿыцуп 16:15 12.06.2021)
Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуеи, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыги иалацәажәеит атәыла ахада инашьҭымҭа аҵакы, уи абжьажьра азакәан ахьынӡеиланаго.
Хра злоу ахҭысқәа: Ҳашыги Ҷолокәуеи атәыла ахада инашьҭымҭа иазкны

Атәыла ахада апарламент ахь инашьҭымҭа - хықәкыс иамоузеи ари апроцедура? Иара абжьажьра азакәан абанӡеиланаго? Аԥсны ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ари ашықәс азы иарбоума, уи аҟны иалкаахо ахырхарҭа хадақәа, анашьҭымҭа аҵакы, адунеитә ԥышәа уҳәа азҵаарақәа ирылацәажәеит арадио Sputnik аефир аҟны Аԥсны ахада иҿы иҟоу аинформациатә хархәагақәа рымадаразы аусбарҭа аиҳабы Алхас Ҷолокәуа, ажурналист, агазеҭ "Чегемскаиа правда" аредактор хада Инал Ҳашыг.

"…Аԥсны аҳәынҭқарра ахада анапхгарахь даннеи, ԥшьымзгьы ахылахьан ашықәс, ачымазара ҿыц анцәырҵыз акәын. Ҳазхиаӡамызт аҭагылазаашьа, иҟалараны иҟазгьы аҳәара уадаҩын, амч-алша, ахшыҩ зегьы уи аус иазкын. Насгьы ԥҟаралагьы Аԥсны ауаа рацәа алархәны аиԥыларақәа, аизарақәа рымҩаԥгара аанкылан… уи ауп изызку анашьҭымҭа аҟамзаара, аха уи инаваргыланы исҳәар сҭахуп аҳәынҭқарра ахада изныкымкәа апарламент аҟны аиԥыларақәа шимаз, уаҟа Аԥсны аҩнуҵҟатәи адәныҟатәи аполитика далацәажәеит. Аԥсны аҭагылазаашьазы аҳәынҭқарра ахада ипланқәа ауаа рахь ицәыргамызт ҳәа аҳәарагьы иашам… Акызаҵәык, исҳәар исҭаху, анашьҭымҭа ҟалоит, амала ианыҟало абри амш ауп ҳәа макьана аҳәара сазхиам", - ҳәа азгәеиҭеит Ҷолокәуа.

Арҭ ашықәсқәа рзы аҳәынҭқарра ахада апарламент ахь инашьҭымҭа ритуалтә традициак аҳасабала ҳахәаԥшуан, инарҵауланы адокумент ҭҵааны, иҟаҳҵо шыҟаҳҵо атәы уиаҟара ҳазхәыцуамызт ҳәа агәаанагара ааирԥшит ажурналист Инал Ҳашыг.

Инеиҵыху аицәажәара шәазыӡырҩы аудиофаил аҟны.

4