Урыстәылатәи аԥшыхәцәа Аԥсны ашьхараҿы "адиверсантцәа" ҭадырхеит

2
(ирҿыцуп 12:14 08.06.2021)
Аполигон Ҵабал аҿы аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа ирылахәын 100-ҩык аԥшыхәцәа, 30 ак арратә техника.

АҞӘА, рашәара 8 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа-аԥшыхәцәа аҽазыҟаҵарақәа раан "аӷа" идиверсиа-ԥшыхәратә гәыԥқәа ҭадырхеит, абри атәы аанацҳауеит аокруг апресс-маҵзура.

Алегенда инақәыршәаны адиверсантцәа ашьхараҿы рҽыҵәахны иҟан.

Аԥшыхәратә дозор "аӷа" икоммуникациақәа аԥырхит ацифратә еимадареи анавигациа "Грот-М", аԥшыхәратә комплексқәа "Стрелеци" рхархәарала. 

Анаҩс аррамаҵзурауаа адиверсантцәа рмаршрут иаҵанакуеит ҳәа ирыԥхьаӡаз аҭыԥқәа рҟны амҩақәа ркит. Арантәи аснаиперцәа "аӷа" иеихсуан.

Иара убасгьы аснаиперцәа аԥсабаратә ландшафт ахархәарала, ирымаз аштаттә хархәагақәа рыла ирымбартә аҽыҵәахра аԥышәарақәа мҩаԥыргеит.

Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын аԥшыхәратә машьынақәа "Дозор", акәылӡытранспортиорқәа БТР-82АМ, акәылӡыавтомашьынақәа "Тигри"  КамАЗ "Мустанги", аимитациатә зариадқәа ИМ-120, асигналтә ракетақәа, ахы зҭам абџьар.

2

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

4
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

4

Аҟәа амцакра ду ҟалеит

22
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы амцакра ду ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон. Аҭыԥ аҟны аус руеит Аԥсны АҶА аусзуҩцәа.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит. Раԥхьа амца ркит хыхьтәи аихагылақәа, ахыбгьы амҽханакит.

Аҭыԥ аҟны амцарцәара иаҿуп Аԥсны АҶА амцарцәаратә гәыԥқәа.

Алҩақ жәпа ажәҩанахь акыр ихалеит, ахыбра зегьы амҽханакит. Хара имгакәа амца ҵаҟатәи аихагылақәа рахьгьы ииасит, адәахьы икылсуа иалагеит.

Аԥша ахьасуаз иахҟьаны ааигәа игыла аԥсаҵлагьы амца акит, аха амцарцәаҩцәа уи ирласны арцәара рылшеит.

Ахыбра амцакра зыхҟьаз макьана еилкаам, ауааԥсыра рахьтә ааха зауз ҳәа аӡәгьы иӡбахә ҳәам.

22