Атуристка дахькаҳаз аҭыԥ аҿы амаакыра ықәдыргылоит

5
(ирҿыцуп 17:24 11.06.2021)
Бзыԥ аиҩхааҿы хымшуп аӡы иагаз атуристка Дариа Манасова лыԥшаара иаҿуижьҭеи. Аԥсшьаҩы аӡиас Иаӷьа далаҳаит амҽыша рашәара 6 рзы.

АҞӘА, рашәара 9 - Sputnik. Риҵатәи амилаҭтә парк анапхгара урыстәылатәи атуристка дахькаҳаз аҭыԥ аҿы амаакыра ықәдыргылоит ҳәа арадио Sputnik иазеиҭеиҳәеит апарк адиректор Адамыр Багаҭелиа.

"Арыцҳара ду ҟалеит. Ауаҩы дҭахеит. Ахҭыс ахьыҟалаз аҭыԥ аҿы зехьынџьара аӡы ииасны ицоит. Иаакәыршаны амаакырақәа узаҭом. Иара ацҳа ахаҭаҿы, ҳәарада, амаакырақәа ықәҳаргылоит", - иҳәеит иара.

Багаҭелиа иазгәеиҭеит ари ацҳа акыршықәса ахархәара шамамыз. Уаанӡа абна злаҭыргоз аидарамҩангага машьынақәа ықәсуан. Иара ааигәара ацҳа ҿыц хҵоуп, уи ауп ахархәара заҳҭоз иҳәеит иара.

Апарк адиректор иажәақәа рыла, агәҽанҵаратә дыргақәа даарак ирызхьаԥшуам атуристцәа. Ҿырԥшык аҳасаб ала иҳәоит афотосахьа аҭыхразы анаԥшырҭатә ҭыԥ "Абзиараз, Сыԥсадгьыл" ("Прощай, Родина"-аред.) ҳәа изышьҭо аҭыԥ шәарҭа аҿы аԥкыгақәа ишырнахало.

"Ауаа рацәаахьыҟоу ҳинспекторцәа ҷаԥшьоит, аха ари ацҳа ақәларҭаҿы егьи ацҳахь ахырхарҭа узырбо адыргақәа гылан. Ауаа уахь инеиуамызт", - иҳәоит иара.

Багаҭелиа иазгәеиҭеит апарк аӡиасқәа зегьы рахь аԥкраҟаҵара шзалымшо, аха еиҳа ишәарҭоу аҭыԥқәа азхьаԥшра рыҭахоит ҳәа.

Бзыԥ аиҩхааҿы хымшуп аӡы иагаз атуристка Дариа Манасова лыԥшаара иаҿуижьҭеи. Аԥсшьаҩы аӡиас Иаӷьа далаҳаит амҽыша рашәара 6 рзы.

Аиқәырхаратә ҟәшақәа рашәара 6 ахәылԥаз адырра шаароузҵәҟьа Бзыԥ аҩхаахь идәықәлеит. Аҽны хәлаанӡа аиқәырхаҩцәа аӡиасқәа Иаӷьеи Бзыԥи ргәаҭара иаҿын, уи иадҵны ицо амахәҭақәагьы ҭырҵааит. Аха дырзымԥшааит: Рашәара 7 азы аҭыԥ аверталиот ала иахыԥраауан. Уажәы шьхараҿы ақәа ӷәӷәаны иахьлеиуа иахҟьаны Бзыԥ аҩхаа аӡиасқәа зегьы ирыцлеит, урҭ акыр иаӷьны илеиуеит, уи аԥшаарақәа акыр идыруадаҩуеит.

Дариа Манасова лани ланшьа иԥҳаи Аԥсныҟа иааит рашәара 8 рзы. Дара Дариа Манасова аӡы дахьагаз аҭыԥ ахь инеиит, дара аԥсихологцәа аус рыдыруылоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

5

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

10
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

10

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8