Ауадҳара адгьыл ахьҿыбгаз ықәыдрыцқьааит

13
(ирҿыцуп 19:20 10.06.2021)
Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иаҵанакуа Ауадҳара аҩадахьы лаҵарамза 9 рыҽны иҟаз амшцәгьа иахҟьаны адгьыл ҿыбгеит, атуристтә маршрутқәа анаркит.

АҞӘА, рашәара 10 – Sputnik, Бадри Есиава. Ауадҳара адгьыл ахьҿыбгаз аҭыԥ ықәыдрыцқьааит, аекскурсиатә автомашьынақәагьы ахысхьеит ҳәа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Риҵатәи амилаҭтә парк адиректор Адамыр Багаҭелиа.

"Амҩа иацы иаадыртит. Иҟоуп изхьымӡац, аха уи ибаргәу акәым, хара имгакәа аҭыԥ иқәҵахоит. Иазырхиатәуп амашьынақәа реивысырҭатә ҭыԥқәа, иара убасгьы аӡышьҭра арымарахь инахатәуп аӡы аӡиа иаламлаларц", - иҳәоит иара.

Аҭыԥ арыцқьараан ахархәара рыҭан 4 акк атехника.

Аԥсны ашьхарақәа рҿы Риҵатәи амилаҭтә реликттә парк иахьаҵанакуа адгьылҳәазара ду ҟалеит Ауадҳаратәи абнара 56-тәи акилометр аҿы лаҵарамза аҽеиҩшамҭазы, ақәеи аси ӷәӷәаны иахьлеиз иахҟьаны. Ари аԥсабаратә цәырҵра ауаа рацәаҩны изҭаауаз атуристтә маршрутқәа - альпиатәи адәҳәыԥшқәеи аӡиа Мзы рахь амҩа акит.

Уи адагьы, аӡымҭҟьарқәа Риҵа иалалоит, идырхәашьуеит, аҟазауаа изларҳәо ала, аӡиа алԥхынрак ихәашьны иаанхар ҟалоит, иара убас акы-ҩба градус раҟара аӡы аԥхарра иацлар ауеит, уи Риҵа аекосистема иаԥырхагахоит.

Ауадҳара иахьаҵанакуа иҿыбгаз адгьыл ахышәа-ҵышәа 300 метра ҭбаарала иҟоуп, аурыла – километраки бжаки, абри атәы уаанӡа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Риҵатәи амилаҭтә парк адиректор.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

13

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

8
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

8

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8