Аурыс-аԥсуа ҳәааҿы Аҳәаанырцә ааигәа атәылауаа жәҩык аанкылоуп

13
(ирҿыцуп 15:16 11.06.2021)
Краснодартәи атәылаҿацә Адлертәи араионтә ӡбарҭа хараԥса ҳасабла аҳәаанырцәуаа административтә ҭакԥхықәра рыдырҵеит аҳәаа ахысра аилагаразы.

АҞӘА, рашәара 11 - Sputnik. Абжьаратәи Азиа ареспубликақәа рҟынтәи жәҩык аҳәаанырцәуаа аурыс-аԥсуа ҳәаа аҳәаахьчаратә зонаҿы иаанкылан. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла АШәМ Аҳәаахьчаратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Аҳәаанырцә тәылауаа Шәача, Адлер араион аиланхарҭақәа Нижниаиа Шиловкеи Весиолоеи рҿы инхон, убри аан аҳәаахьчаратә зона иахьаҵанакуа анхаразы иахәҭаз адокументқәа рымамызт.

Урыстәыла АШәМ Краснодартәи атәылаҿацә Аҳәаахьчаратә усбарҭа адырра ала, Аԥсни Урыстәылеи рҳәаа иаԥну аҭыԥқәа рҭаараан аҳәаахьчаратә режим аиламгаразы иахәҭоуп аҳәаахьчаратә режим аԥҟарақәа рықәныҟәара.

Аҳәаахьчаратә усбарҭа агәҽанҵара ҟанаҵоит ԥкырада аҳәаахьчаратә зонаҿ аҟазааразы ухаҭара шьақәзыргыло адокументқәа рыдагьы аушьҭразы ашәҟәы умазароуп ҳәа. Уи иалнаршоит хә-километрак рҟынӡа аҳәаа иаԥну аҵакыраҿы аҟазаара. Анаҩс аҭаларазы иахәҭаны иҟоуп азин ҷыда аҳәаахьчаратә зонаҿы аҟазааразы.

Аҳәаанырцә атәылауааи атәылауаҩра змам ахаҿқәеи аҳәаахьчаратә зона аҭалареи уа аҟазаареи мҩаԥыргар рылшоит рхаҭара шьақәзырӷәӷәо адокументқәеи азин ҷыда анрымоуи.

13

Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца аанкылоуп

11
(ирҿыцуп 14:37 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа абылра ахьыҟалаз уаанӡатәи акондитертә фабрикаҿы амца ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи адырра ҟаиҵоит Sputnik акорреспондент.

Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа рыла, амца уаҳа иацлаӡом, амцарцәаҩцәа ахыбра иҩналаны аихагылақәа зегьы ргәаҭара иалагеит.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, амцарцәара иаҿын Аҟәа ақалақьи Аҟәеи Гәылрыԥшьи араионқәеи иртәу амцарцәаратә гәыԥқәа ааба. Иара убас ацхыраара ҟарҵеит урыстәылатәи аруаа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Аҭыԥ аҟны аус руеит амилициа аусзуҩцәа, Аԥсны АҶА амедицинатә усбарҭеи аԥшаара-еиқәырхаратә гәыԥи русзуҩцәа.

Амцарцәаразы иадԥхьалан Аҟәа ақалақь ахадара иатәу аӡымҩангага машьынагьы.

Амцакра азеиԥш ҵакыра зықь ԥшьыркца метра инареиҳауп.

Заанаҵатәи адыррақәа рыла, амца акит ахыбра аҭуан, уи мзызс иаиуз аҭҵаара иаҿуп. Ауааԥсыра рахьтә аӡәгьы ааха имоуӡеит.

11

Аҟәа иҟалаз абылра ахәҭак ырцәоуп

8
(ирҿыцуп 13:29 13.06.2021)
Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбраҿы абылра ҟалеит амҽыша рашәара 13 рзы аҽнышьыбжьон.

АҞӘА, рашәара 13 – Sputnik, Бадри Есиава. Аҟәа ақалақь Ешба имҩаҿы игылоу амца зкыз уаанӡатәи акондитертә фабрика ахыбра ахәҭак ырцәоуп ҳәа аҭыԥ аҟынтәи иааицҳауеит Sputnik акорреспондент Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистр Лев Кәыҵниа иажәақәа ааго.

Аусбарҭа аиҳабы иажәақәа рыла, ахыбра еилаҳауеит ҳәа ашәарҭара ыҟам.

Амцарцәара иаҿын Аҟәеи, Аҟәа араиони, Гәылрыԥшь араиони рымцарцәаратә гәыԥқәа, иара убас аруаа.

Амца дырцәоит ахыбра мрагыларатәи мраҭашәаратәи аганқәа рыла еицҿакны. Амцарцәаҩцәа амардуанқәа рыла ахыб ахьгьы ихалеит.

Кәыҵниа ишиҳәаз ала, амца акит зықь ԥшьыркца метра инареиҳаны аҵакыра. Абылра акатегориақәа быжьба рҟынтәи ахәбатәи акатегориа иаҵадыркит.

8